Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Виконуючий обов'язки голови правлiння

 

 

 

Гудименко Костянтин Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.02.2018

(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215

4. Код за ЄДРПОУ

02468606

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 66-35-42 , немає

6. Електронна поштова адреса

sod@aft.org.uaII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.02.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

32, “Відомості НКЦПФР»

15.02.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://sod.sumy.ua/

в мережі Інтернет

16.02.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.02.2018

припинено повноваження

Ревiзор

Назаренко Тетяна Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” вiд 13.02.2018 (протокол засiдання правлiння ПАТ “ДАК “Укрвидавполiграфiя” №13/2/18-3) у зв'язку iз звiльненням припинено повноваження ревiзора Назаренко Тетяни Миколаївни (перебувала на посадi з 01.12.2011) та обрано ревiзором Якименко Наталiю Василiвну строком на 5 рокiв. Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали, iншi посади, якi Якименко Н.В. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - начальник сектору фiнансового планування та внутрiшньої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи.

13.02.2018

обрано

Ревiзор

Якименко Наталiя Василiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” вiд 13.02.2018 (протокол засiдання правлiння ПАТ “ДАК “Укрвидавполiграфiя” №13/2/18-3) у зв'язку iз звiльненням припинено повноваження ревiзора Назаренко Тетяни Миколаївни (перебувала на посадi з 01.12.2011) та обрано ревiзором Якименко Наталiю Василiвну строком на 5 рокiв. Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали, iншi посади, якi Якименко Н.В. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - начальник сектору фiнансового планування та внутрiшньої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи.