Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


07.11.2019(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

2(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)


В.о.голови правлiння

 

 

 

Гудименко Костянтин Євгенiйович


(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК “Укрвидавполiграфiя”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

02468606

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 66-35-42 .

6. Адреса електронної пошти

sod@aft.org.ua


7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://sod.sumy.ua/

 

07.11.2019


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.11.2019

припинено повноваження

Член наглядової ради

Денисюк Наталiя Миколаївна


0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (рiшення єдиного акцiонера) Приватного акцiонерного товариства "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя», надалi - емiтент (протокол №06/11/19-13 засiдання правлiння Акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 06.11.2019), в зв’язку iз надходженням заяв про складання повноважень вiд членiв наглядової ради емiтента Старчевiч Т.Л., Карасьової В.В., Денисюк Н.М., прийнято рiшення припинити повноваження наступних членiв наглядової ради емiтента: Денисюк Наталiя Миколаївна, Мельник Дмитро Сергiйович, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), незалежних членiв наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвнаї. Вказанi особи перебували в складi наглядової ради емiтента з 16.05.2018, акцiями емiтента не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Замiсть осiб, повноваження яких припинено, нiкого не обрано, натомiсть, вирiшено, що на час формування нового складу наглядової ради емiтента, питання, що вiдносяться до компетенцiї наглядової ради вирiшуватимуться на загальних зборах (рiшенням єдиного акцiонера).

06.11.2019

припинено повноваження

Член наглядової ради

Мельник Дмитро Сергiйович


0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (рiшення єдиного акцiонера) Приватного акцiонерного товариства "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя», надалi - емiтент (протокол №06/11/19-13 засiдання правлiння Акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 06.11.2019), в зв’язку iз надходженням заяв про складання повноважень вiд членiв наглядової ради емiтента Старчевiч Т.Л., Карасьової В.В., Денисюк Н.М., прийнято рiшення припинити повноваження наступних членiв наглядової ради емiтента: Денисюк Наталiя Миколаївна, Мельник Дмитро Сергiйович, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), незалежних членiв наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвнаї. Вказанi особи перебували в складi наглядової ради емiтента з 16.05.2018, акцiями емiтента не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Замiсть осiб, повноваження яких припинено, нiкого не обрано, натомiсть, вирiшено, що на час формування нового складу наглядової ради емiтента, питання, що вiдносяться до компетенцiї наглядової ради вирiшуватимуться на загальних зборах (рiшенням єдиного акцiонера).

06.11.2019

припинено повноваження

Член наглядової ради

Мiнакова Лєля Валерiївна


0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (рiшення єдиного акцiонера) Приватного акцiонерного товариства "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя», надалi - емiтент (протокол №06/11/19-13 засiдання правлiння Акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 06.11.2019), в зв’язку iз надходженням заяв про складання повноважень вiд членiв наглядової ради емiтента Старчевiч Т.Л., Карасьової В.В., Денисюк Н.М., прийнято рiшення припинити повноваження наступних членiв наглядової ради емiтента: Денисюк Наталiя Миколаївна, Мельник Дмитро Сергiйович, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), незалежних членiв наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвнаї. Вказанi особи перебували в складi наглядової ради емiтента з 16.05.2018, акцiями емiтента не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Замiсть осiб, повноваження яких припинено, нiкого не обрано, натомiсть, вирiшено, що на час формування нового складу наглядової ради емiтента, питання, що вiдносяться до компетенцiї наглядової ради вирiшуватимуться на загальних зборах (рiшенням єдиного акцiонера).

06.11.2019

припинено повноваження

Незалежний член наглядової ради

Старчевiч Тетяна Леонiдiвна


0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (рiшення єдиного акцiонера) Приватного акцiонерного товариства "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя», надалi - емiтент (протокол №06/11/19-13 засiдання правлiння Акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 06.11.2019), в зв’язку iз надходженням заяв про складання повноважень вiд членiв наглядової ради емiтента Старчевiч Т.Л., Карасьової В.В., Денисюк Н.М., прийнято рiшення припинити повноваження наступних членiв наглядової ради емiтента: Денисюк Наталiя Миколаївна, Мельник Дмитро Сергiйович, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), незалежних членiв наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвнаї. Вказанi особи перебували в складi наглядової ради емiтента з 16.05.2018, акцiями емiтента не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Замiсть осiб, повноваження яких припинено, нiкого не обрано, натомiсть, вирiшено, що на час формування нового складу наглядової ради емiтента, питання, що вiдносяться до компетенцiї наглядової ради вирiшуватимуться на загальних зборах (рiшенням єдиного акцiонера).

06.11.2019

припинено повноваження

Незалежний член наглядової ради

Карасьова Вiкторiя Валентинiвна


0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (рiшення єдиного акцiонера) Приватного акцiонерного товариства "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя», надалi - емiтент (протокол №06/11/19-13 засiдання правлiння Акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 06.11.2019), в зв’язку iз надходженням заяв про складання повноважень вiд членiв наглядової ради емiтента Старчевiч Т.Л., Карасьової В.В., Денисюк Н.М., прийнято рiшення припинити повноваження наступних членiв наглядової ради емiтента: Денисюк Наталiя Миколаївна, Мельник Дмитро Сергiйович, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), незалежних членiв наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна. Вказанi особи перебували в складi наглядової ради емiтента з 16.05.2018, акцiями емiтента не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Замiсть осiб, повноваження яких припинено, нiкого не обрано, натомiсть, вирiшено, що на час формування нового складу наглядової ради емiтента, питання, що вiдносяться до компетенцiї наглядової ради вирiшуватимуться на загальних зборах (рiшенням єдиного акцiонера).