Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

В.о.голови правлiння

 

 

 

Гудименко Костянтин Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.02.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК “Укрвидавполiграфiя”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

02468606

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 66-35-42 .

6. Електронна поштова адреса

sod@aft.org.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.02.2019

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://sod.sumy.ua/

в мережі Інтернет

07.02.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.02.2019

припинено повноваження

Ревiзор

Якименко Наталiя Василiвна

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зорiв єдиного акцiонера ПрАТ "Сумська обласна друкарня" вiд 07.02.2019 (протокол засiдання правлiння АТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" №95) у зв'язку звiльненням припинено повноваження ревiзора Якименко Наталiї Василiвни (перебувала на посадi з 13.02.2018) та обрано ревiзором Монастирську Юлiанну Миколаївну строком на 3 роки. Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали, iншi посади, якi Монастирська Ю.М. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв : завiдуюча вiддiлом УНIАН; економiст АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (посада на теперiшнiй час).

07.02.2019

обрано

Ревiзор

Монастирська Юлiанна Миколаївна

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зорiв єдиного акцiонера ПрАТ "Сумська обласна друкарня" вiд 07.02.2019 (протокол засiдання правлiння АТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" №95) у зв'язку звiльненням припинено повноваження ревiзора Якименко Наталiї Василiвни (перебувала на посадi з 13.02.2018) та обрано ревiзором Монастирську Юлiанну Миколаївну строком на 3 роки. Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали, iншi посади, якi Монастирська Ю.М. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв : завiдуюча вiддiлом УНIАН; економiст АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (посада на теперiшнiй час).