Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконуючий обов'язки голови правлiння

 

 

 

Гудименко Костянтин Євгенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК “Укрвидавполiграфiя”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215

4. Код за ЄДРПОУ

02468606

5. Міжміський код та телефон, факс

(0542) 66-35-42

6. Електронна поштова адреса

sod@aft.org.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.05.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 94 "Вiдомостi НКЦПФР"

18.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

sod.sumy.ua

в мережі Інтернет

21.05.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.05.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Мiнакова Леля Валерiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” (протокол засiдання правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" №67/13 вiд 16.05.2018) у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради Мiнакової Лєлi Валерiївни, Денисюк Наталiї Миколаївни, Мельника Дмитра Сергiйовича, якi перебували на посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком на 3 роки у складi: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталiя Миколаївна, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (незалежнi члени наглядової ради). Iншi посади, якi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Мельник Д.С.-з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Денiсюк Н.М.-з 2010р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", Старчевiч Т.Л.-з 2013р. директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", Карасьова В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017р. заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали.

16.05.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Денисюк Наталiя Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” (протокол засiдання правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" №67/13 вiд 16.05.2018) у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради Мiнакової Лєлi Валерiївни, Денисюк Наталiї Миколаївни, Мельника Дмитра Сергiйовича, якi перебували на посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком на 3 роки у складi: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталiя Миколаївна, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (незалежнi члени наглядової ради). Iншi посади, якi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Мельник Д.С.-з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Денiсюк Н.М.-з 2010р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", Старчевiч Т.Л.-з 2013р. директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", Карасьова В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017р. заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали.

16.05.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Мельник Дмитро Сергiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” (протокол засiдання правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" №67/13 вiд 16.05.2018) у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради Мiнакової Лєлi Валерiївни, Денисюк Наталiї Миколаївни, Мельника Дмитра Сергiйовича, якi перебували на посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком на 3 роки у складi: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталiя Миколаївна, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (незалежнi члени наглядової ради). Iншi посади, якi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Мельник Д.С.-з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Денiсюк Н.М.-з 2010р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", Старчевiч Т.Л.-з 2013р. директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", Карасьова В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017р. заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали.

16.05.2018

обрано

Член наглядової ради

Мельник Дмитро Сергiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” (протокол засiдання правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" №67/13 вiд 16.05.2018) у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради Мiнакової Лєлi Валерiївни, Денисюк Наталiї Миколаївни, Мельника Дмитра Сергiйовича, якi перебували на посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком на 3 роки у складi: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталiя Миколаївна, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (незалежнi члени наглядової ради). Iншi посади, якi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Мельник Д.С.-з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Денiсюк Н.М.-з 2010р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", Старчевiч Т.Л.-з 2013р. директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", Карасьова В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017р. заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали.

16.05.2018

обрано

Член наглядової ради

Денисюк Наталiя Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” (протокол засiдання правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" №67/13 вiд 16.05.2018) у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради Мiнакової Лєлi Валерiївни, Денисюк Наталiї Миколаївни, Мельника Дмитра Сергiйовича, якi перебували на посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком на 3 роки у складi: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталiя Миколаївна, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (незалежнi члени наглядової ради). Iншi посади, якi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Мельник Д.С.-з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Денiсюк Н.М.-з 2010р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", Старчевiч Т.Л.-з 2013р. директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", Карасьова В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017р. заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали.

16.05.2018

обрано

Член наглядової ради

Мiнакова Лєля Валерiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” (протокол засiдання правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" №67/13 вiд 16.05.2018) у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради Мiнакової Лєлi Валерiївни, Денисюк Наталiї Миколаївни, Мельника Дмитра Сергiйовича, якi перебували на посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком на 3 роки у складi: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталiя Миколаївна, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (незалежнi члени наглядової ради). Iншi посади, якi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Мельник Д.С.-з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Денiсюк Н.М.-з 2010р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", Старчевiч Т.Л.-з 2013р. директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", Карасьова В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017р. заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали.

16.05.2018

обрано

Незалежний член наглядової ради

Старчевiч Тетяна Леонiдiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” (протокол засiдання правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" №67/13 вiд 16.05.2018) у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради Мiнакової Лєлi Валерiївни, Денисюк Наталiї Миколаївни, Мельника Дмитра Сергiйовича, якi перебували на посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком на 3 роки у складi: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталiя Миколаївна, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (незалежнi члени наглядової ради). Iншi посади, якi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Мельник Д.С.-з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Денiсюк Н.М.-з 2010р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", Старчевiч Т.Л.-з 2013р. директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", Карасьова В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017р. заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали.

16.05.2018

обрано

Незалежний член наглядової ради

Карасьова Вiкторiя Валентинiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонера ПрАТ “Сумська обласна друкарня” (протокол засiдання правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" №67/13 вiд 16.05.2018) у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради Мiнакової Лєлi Валерiївни, Денисюк Наталiї Миколаївни, Мельника Дмитра Сергiйовича, якi перебували на посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком на 3 роки у складi: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталiя Миколаївна, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (незалежнi члени наглядової ради). Iншi посади, якi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: Мельник Д.С.-з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Денiсюк Н.М.-з 2010р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", Старчевiч Т.Л.-з 2013р. директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", Карасьова В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017р. заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Вказанi особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали.