Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Стулень Iрина Валентинiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.03.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02468606
1.4 Місцезнаходження емітента
40030, м.Суми, вул.Кiрова, 215
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0542) 626119 (0542)626119
1.6 Електронна поштова адреса емітента
irinasod@mail.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 05.03.2013
(дата)
2.2. Повідомлення 05.03.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці drukarnya@sod.sumy.ua в мережі Інтернет 05.03.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.03.2013 звільнено член наглядової ради Хотенюка Олега Михайловича - -
Особа не надала згоду про розкриття своїх паспортних даних.
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Акцiонера ПрАТ"Сумська обласна друкарня" (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Державної акцiонерної компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 05.03.2013р)повiдомляє про змiни в складi наглядової ради.
05.03.2013 призначено Членом наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна - -
Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Акцiонера ПрАТ"Сумська обласна друкарня" (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Державної акцiонерної компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 05.03.2013р)повiдомляє про змiни в складi наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк призначення на посаду - на п'ять рокiв.