Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Верещагiн Євген Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02468606
4. Місцезнаходження
Сумська , Зарiчний, 40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215
5. Міжміський код, телефон та факс
(0542) 663540 (0542) 663542
6. Електронна поштова адреса
sod@aft.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 75   25.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.sod.sumy.ua в мережі Інтернет 22.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство не здiйснює економiчну дiяльнiсть, яка пiдлягає лiцензуванню, тому iнформацiя щодо люцензiй вiдсутня. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб, тому iнформацiя вiдсутня. Посада корпоративного секретаря на пiдприємствi вiдсутня. Обов"язкова рейтингова оцiнка емiтента у вiдповiдностi до ст.4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не проводилась, тому iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня. Дивiденди не нараховувались в зв'язку з збитковою дiяльнiстю.Форма iснування акцiй Товариства-бездокументарна, тому iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Емiтент не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй; iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Товариство не складало. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Пiдприємство не здiйснювало випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iнших цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №184649
3. Дата проведення державної реєстрації
06.12.2001
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
4896081
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100.00
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
22.12.0 Видання газет
52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори, Спостережна рада, Правлiння, Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Сумська фiлiя АТ "Ошадбанк" м. Суми
2) МФО банку
337568
3) поточний рахунок
26004109704
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Вiдсутнiй
5) МФО банку
0
6) поточний рахунок
0

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" 21661711 03057Україна м.Київ Довженка, 3 100.00
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Верещагiн Євген Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 531579 25.09.2013 Ковпакiвським РВ у м. Сумах
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумська митниця ДФС, державний iнспектор вiддiлу митного оформлення.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.06.2015 5 рокiв
9) Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Без довiреностей представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi правочиннi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Керує роботою правлiння, забезпечує нормальну роботу Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю правлiння, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових його засiдань. Пiдтримує постiй нi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.Несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур , пов'язаних iз режимом безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань правлiнь, а також за забезпечення захисту та збереження конфеденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiстить у протоколах та матерiалах засiдань правлiння. Звiтує перед наглядовою радою та загальними зборами про дiяльнiсть правлiння. Обраний рiшенням зборiв вiд 10 червня 2015 року.Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння/Заступник Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Носов Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 017756 02.04.2002 Зарiчний ВМСМУ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумська митниця, старший iнспектор митного поста.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.10.2015 до наступних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Обраний рiшенням зборiв вiд 09 жовтня 2015 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння/Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ташрiпова Валентина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 218346 22.11.1996 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПС ОСС "Центральний ринок" м. Суми, бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.10.2015 до наступних Загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства, забезпечуєведення бухгалтерського облiку, складання фiнансової звiтностi Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 09 жовтня 2015 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ д/в Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 згiдно Статуту
9) Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства.Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю комiсiї: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових її засiдань. Здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв, спостережної ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв. Доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Дмитро Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя вiдсутня
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 Обрано на 5 рокiв
9) Опис
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоду на розкриття повної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнакова Лєля Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя вiдсутня
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 Обрано на 5 рокiв
9) Опис
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоду на розкриття повної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисюк Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя вiдсутня
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 Обрано на 5 рокiв
9) Опис
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоду на розкриття повної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Верещагiн Євген Володимирович МВ 531579 25.09.2013 Ковпакiвський РВ у м. Сумах 0 0.00 0 0 0 0
Член правлiння/Заступник Голови правлiння Носов Володимир Олександрович МВ 017756 02.04.2002 Зарiчним ВМСМУ УМВС України в Сумськiй областi 0 0.00 0 0 0 0
Член правлiння/Головний бухгалтер Ташрiпова Валентина Iванiвна МА 218346 22.11.1996 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 0 0.00 0 0 0 0
Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна МЕ д/в Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 0 0.00 0 0 0 0
Член спостережної ради Мельник Дмитро Сергiйович д/в д/в д/в 0 0.00 0 0 0 0
Член спостережної ради Мiнакова Лєля Валерiївна д/в д/в д/в 0 0.00 0 0 0 0
Член спостережної ради Денисюк Наталiя Миколаївна д/в д/в д/в 0 0.00 0 0 0 0
Член спостережної ради Денисюк Наталiя Миколаївна д/в д/в д/в 0 0.00 0 0 0 0
Усього 0 0.00 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" 21661711 03057 Україна м. Київ д/в м. Київ Довженка, 3 4896081 100.00 4896081 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 0 0.00 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.04.2015
Кворум зборів** 100.00
Опис 1. Затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2014 рiк.
2. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2014 р.
3. Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2014 рiк.
4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2014 рiк.
5. Затвердження фiнансового плану ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2014 рiк.
6. Про передачу в оренду майна ПрАТ "Сумська обласна друкарня" .

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/в м. Київ Б. Грiнчека, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)279-60-51
Факс (044)279-60-51
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33620564
Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Мельникова, буд. 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №3615
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2015
Міжміський код та телефон (062) 206-84-23
Факс (093) 947-67-00
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис д/в

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.11.2010 92/18/1/10 Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000117121 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.00 4896081 4896081.00 100.00
Опис Iнформацiя вiдсутня
 

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня " корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" ( далi за текстом - Корпоративне пiдприємство) утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Сумської обласної друкарнi у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 " Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями), Закону України " Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 1576-XII ( iз змiнами i доповненнями ), приведено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України "Про холдинговi компанiї в Укараїнi" вiд 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини.
 
Товариство має виробничу дiльницю.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 7 осiб.
 
Iнформацiя вiдсутня
 
Iнформацiя вiдсутня
 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2015 року не надходило.
 
У ПРАТ "Сумська обласна друкарня" бухгалтерський облiк ведеться згiдно з нацiональними стандартами України, розроблене Положення про облiкову полiтику товариства з вимогами закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " № 996-XIV ВIД 16.07.99. На пiдприємсвi передбачено журнально-ордерну форму ведення бухгалтерськогооблiку. Бухгалтерський облiк автоматизовано.
 
Друкарська продукцiя.
 
За останнi 5 рокiв значного придбання , або вiдчуження активiв не було. Залучення будь-яких iнвестицiй не планується.
 
Iнформацiя вiдсутня.
 
Для здiйснення своєї дiяльностi Товариство має будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, малоцiннi та швидкозношуванi передмети, iнструмент та iншi основнi засоби.
 
Низька платоспроможнiсть покупцiв готової продукцiї, невизначеннiсть окремих питань податкового законодавства, а також велика конкурентоспроможнiсть.
 
По результатам перевiрок державними контролюючими органами товариство не порушувало законодавства, штрафнi санкцiї вiдсутнi.
 
Фiнансування господарської дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.
 
Iнформацiя вiдсутня.
 
Пiдприємство планує збiльшення обсягiв виробництва, розширити асортимент готової продукцiї, для пiдвищення ефективностi дiяльностi планує реалiзацiю орендних послуг вiльних примiщень та лiквiдувати збиткову дiяльнiсть.
 
Дослiджень та розробок Товариством не проводиться.
 
Iнформацiя вiдсутня.
 
Iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8132 8145.4 0 0 8132 8145.4
будівлі та споруди 4121 4121 0 0 4121 4121
машини та обладнання 3715 3715 0 0 3715 3715
транспортні засоби 131 131 0 0 131 131
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 165 178.4 0 0 165 178.4
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8132 8145.4 0 0 8132 8145.4
Опис Основнi засоби вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок,якi було проведено за рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України, починаючи з 1992 року. Основнi засоби щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, тимчасове не використовуються (консервацiя), вилучених з облiку для продажу не значиться. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством. Нарахування амортизацiя проводиться прямолiнiйним методом за єдиними встановленими державою нормами. Витрати на проведення поточних та капiтальних ремонтiв на протязi року вiдносились на витрати операцiйної дiяльностi. На малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi знаходятьсяв експлуатацiї нараховувався взнос в розмiрi 100%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 337.4 590
Статутний капітал (тис. грн.) 4896 4896
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4896 4896
Опис Чистi активи товариства меншi за величину статутного капiталу.
Висновок Вимоги чинного законодавства не витримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 14.8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2129.7 X X
Усього зобов'язань X 2144.5 X X
Опис: Поточнi зобов'язання iстотно не змiнилися з попереднiм перiодом.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Полiграфiчна продукцiя вiдсутня 376 100.00 вiдсутня 376 100.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 34.00
2 Витрати на оплату працi 29.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 11.00
4 Амортизацiя 12.00
5 Iншi операцiйнi витрати 14.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №3615 29.01.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** №250 П 000250 24.02.2015 29.01.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №3615 29.01.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** №250 П 000250 24.02.2015 29.01.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б.12 18 березня 2016 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
«Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство
ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за рiк, який закiнчився
31 грудня 2015 року
1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Повне найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
Скорочене найменування пiдприємства: ПРАТ "Сумська обласна друкарня"
Код ЄДРПОУ: 02468606
Органiзацiйно-правова форма: 230 – акцiонерне товариство
Форма власностi: 10 – приватна власнiсть
Мiсцезнаходження: 40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 215
Телефон/факс: (542) 626119; (542) 663540
№ витягу з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, дата державної реєстрацiї та дата видачi витягу: Витяг №529375 серiя АД (дата та № запису в ЄДР ЮО та ФО-П: 06.12.2001р.; 11.10.2004р.; № 1 632 120 0000 000385 вiд 13 лютого 2014 року
Орган, що видав виписку: Реєстрацiйна служба Сумського мiського управлiння юстицiї у Сумськiй областi (Державний реєстратор – Наливайко Iрина Андрiївна)
№ виписки з єдиного державного реєстру юри-дичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, дата державної реєстрацiї та дата видачi виписки: Виписка №529373 серiя АД (дата та № запису в ЄДР ЮО та ФО-П: 06.12.2001р.; 11.10.2004р.; № 1 632 120 0000 000385 вiд 13 лютого 2014 року
Орган, що видав виписку: Реєстрацiйна служба Сумського мiського управлiння юстицiї у Сумськiй областi (Державний реєстратор – Якимович Катерина Миколаївна)
№ свiдоцтво про державну реєстрацiю та дата реєстрацiї товариства: Свiдоцтво №184649 серiя А01
вiд 06 грудня 2001 року
Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю: 18 жовтня 2010 року
Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Сумської мiської ради
Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: Реєстрацiйний номер: № 92/18/1/10
Форма iснування акцiй: бездокументарна
Вид цiнних паперiв Акцiї iменнi простi
Тип цiнних паперiв Iменнi цiннi папери
Дата реєстрацiї випуску акцiй: 26 листопада 2010 року
Орган, що видав свiдоцтво: Сумське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Виписка з реєстру кодiв цiнних паперiв: По реєстрацiйному номеру: № 92/18/1/10 вiд 26.11.2010 р.
Вид цiнних паперiв: Акцiї
Тип та форма випуску цiнних паперiв: Простi iменнi
Форма iснування акцiй: Бездокументарна
Загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за кодом цiнних паперiв: 4896081,00 грн.
Код цiнних паперiв: UA4000117121
Дата складання виписки: 21 квiтня 2011 року
Орган, що видав виписку: Нацiональний депозитарiй України
№ свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть та дата реєстрацiї: Свiдоцтво №100315157 серiя НБ №249182 IПН: 024686018190
вiд 08 серпня 1997 року
Дата початку дiї свiдоцтва: 26 грудня 2010 року
Орган, що видав свiдоцтво: Державна податкова iнспекцiя в м. Суми
Поточний рахунок: №-26000031757002 Публiчне акцiонерне товариство КБ "Брокбiзнесбанк", МФО 300249
Основнi види дiяльностi за КВЕД:

• 22.22.0 – Iнша полiграфiчна дiяльнiсть (основний).
• 22.12.0 – Видання газет.
• 52.11.0 – Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.
• 51.47.2 – Оптова торгiвля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям.
(Згiдно Довiдки серiя АА №309874 «З єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 20 жовтня 2010 року; дата видачi довiдки -20 жовтня 2010 року ).
Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ:

• S.11001 – державнi нефiнансовi корпорацiї.
(Згiдно Довiдки серiя АА №309874 «З єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 20 жовтня 2010 року; дата видачi довiдки -20 жовтня 2010 року ).


Внесення змiн до Статуту: ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державним реєстратором
вiд 18.10.2010 р. № запису
1 632 105 0008 000385 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшенням загальних зборiв акцiоне-рiв товариства (єдиний акцiонер)
вiд 12.10.2010 року /Протокол №4/.
Статут Приватного акцiонерного товариства «Сумська об-ласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» – викладено в новiй редакцiї. Дiючий Статут Товариства.
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державним реєстратором
вiд 18.05.2011 р. № запису
1 632 105 0009 000385 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом (рiшенням) єдиного
акцiонера товариства вiд 11.05.2011 року /Наказ (рiшення) №45-а/.
До дiючого Статуту Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» - внесено окремi Змiни та Доповнення.
Внесення змiн до Статуту протягом звiтного перiоду: Протягом 2015 року змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» – не вносилися.
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА видання 2014 року – рiшення АПУ №320/1 вiд 29 грудня 2015 року) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.01.2015 року №31 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 04.02.2015 р. за №131/26576).
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та облiкової полiтики Пiдприємства. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” за 2015 рiк (звiтний перiод – з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року), яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
Баланс – Звiт про фiнансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2015 року.
Звiт про фiнансовi результати – Звiт про сукупний дохiд (форма №2) за 2015 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв – за прямим методом (форма №3) за 2015 рiк.
Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2015 рiк.
Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2014 рiк.
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2015 рiк.
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики за 2015 рiк.
Пояснювальнi примiтки до фiнансових звiтiв (форми №1, №2, №3, №4) за 2015 рiк.
Додатки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви¬користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помил¬ки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.
5.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Пiдприємство на протязi 2015 року не створювало резерв на оплату вiдпусток та не проводило розрахунок вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань.
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слiд привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору та загальної стабiлiзацiї економiки нашої країни, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi.
Аудитор не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ”.
5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА видання 2014 року – рiшення АПУ №320/1 вiд 29 грудня 2015 року) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки (модифiкованої думки)» фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2015 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор отримав свiдоцтва щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Пiдприємства, а саме: вартiсть чистих активiв пiсля закiнчення 2011-2015 р. р. є меншою вiд статутного капiталу Товариства (суперечить вимогам ст. 155 п. 3 §. 1 гл. 8 р. 1 кн. 1 Цивiльного кодексу України).
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
6.1.Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року, з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 337 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 4896 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 4896 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв менше суми скоригованого статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ст. 155 п.3 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями), i розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” за 2015 рiк в повнiй мiрi не забезпечений чистими активами пiдприємства.
Приватне акцiонерне товариство „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi („Баланс” – Звiт про фiнансовий стан, „Звiт про фiнансовi результати” – Звiт про сукупний дохiд, „Звiт про рух грошових коштiв” – за прямим методом, „Звiт про власний капiтал”, „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2015 рiк у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства.
6.2.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3.Значнi правочини.
На думку аудитора, значнi правочини – 10 /десять/ i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2014 р. – складає 2670 тис. грн.; сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 267,0 тис. грн.) Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», у контекстi вимог ст. 70 роздiлу XIII Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями), станом на 31 грудня 2015 року не вчинялися i, вiдповiдно, за перiод з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року виконання значних правочинiв товариством не вiдбувалося.
Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Товариством вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи управлiння: загальнi збори акцiонерiв (єдиний акцiонер), наглядова рада, ревiзор, правлiння. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом Товариства, затвердженого рiшенням загальних зборiв вiд 12.10.2010 року (Протокол №4 вiд 12.10.2010 р.); зi змiнами та доповненнями затвердженими рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2011 року (Рiшення /наказ/ №45-а вiд 11.05.2011 р).
Дiючий Статут Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (зареєстровано - номер розпису 16321050008000385 вiд 18 жовтня 2010 року; зi змiнами та доповненнями зареєстрованими - номер розпису 16321050009000385 вiд 18 травня 2011 року) в цiлому не суперечить вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
В Приватному акцiонерному товариствi «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» станом на 31.12.2015 року прийняттi i впровадженнi наступнi внутрiшнi положення:
• Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про наглядову раду ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про правлiння ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про посадових осiб органiв управлiння ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Кодекс корпоративного управлiння ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
Протягом звiтного року голова правлiння Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» та дiючим Положенням про правлiння Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ».
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснює ревiзор Товариства, у вiдповiдностi до вимог ст. ст. 73-74 роздiлу XIV Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями), дiючого Статуту Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» та дiючого Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ».
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». У Товариствi внутрiшнiй контроль (аудит), проводиться лише ревiзором, в штатному розпису пiдприємства вiдсутнiй працiвник, на якого б були покладеннi функцiї щодо проведення внутрiшнього аудиту товариства.
6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.
Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
6.6 Аналiз фiнансового стану Товариства
Довiдка про фiнансовий стан Товариства, яка додається до аудиторського висновку, мiстить визначення коефiцiєнтiв, на пiдставi яких здiйснюється аналiз фiнансового стану товариства.
Джерелами визначення даних показникiв були:
Баланс – Звiт про фiнансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2015 року.
Звiт про фiнансовi результати – Звiт про сукупний дохiд (форма №2) за 2015 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв – за прямим методом (форма №3) за 2015 рiк.
Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2015 рiк.
Аналiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» станом на 31.12.2015 року (Додаток №1) свiдчить про те, що загальний фiнансовий стан Товариства є умовно задовiльним, в зв’язку з його не достатньою лiквiднiстю, збитковою дiяльнiстю та значною фiнансовою залежнiстю вiд залученого капiталу.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит” (Аудитор).
Код за ЄДРПОУ: 33620564.
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво №3615 згiдно рiшення №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р,. термiн чинностi подовжено до 29 сiчня 2020 року (згiдно рiшення №307/3 вiд 29.01.2015 р.).
Мiсцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, б. 12.
Дата та номер Рiшення Комiсiї про внесення змiн до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: Свiдоцтво реєстрацiйний №250; Серiя та №: П000250; реєстрацiйний №000267 вiд 24.02.2015 р., термiн дiї подовжено до 29 сiчня 2020 року.
Телефон (факс) аудиторської фiрми: (062) 206-84-23.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту: №05/02/16-10П вiд 05.02.2016 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки 05.02.2016 р., дата закiнчення перевiрки 18.03.2016 р.
Виконавець - Лук’янова Н.В.
Сертифiкат аудитора серiї А №005638 рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р. — рiшення Аудиторської палати України №195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р.
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Український
корпоративний аудит» - Лук’янова Н.В.
Сертифiкат серiї А №005638, рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р.- рiшення Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. - рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р.


Лук’янова Н. В. 18.03.2016 р.
04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б.12 18 березня 2016 року
ДОДАТОК №1
ДОВIДКА
про фiнансовий стан ПРАТ „Сумська обласна друкарня” станом на 31.12.2015 р.
Показники На 31.12.2015 р. Нормативне значення,
аналiз показника
1.Коефiцiєнти лiквiдностi:
1.1. Загальний (коефiцiєнт покриття)
1.1.= II роздiл активу балансу/III роздiл пасиву балансу 0,206061 N>1;
Показник нижче нормативного
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
1.2.= сума рядкiв 1100-1165 /III роздiл пасиву балансу 0, 164103 N>1;
Показник нижче нормативного
1.3. Абсолютної лiквiдностi
1.3.=Грошовi кошти (сума рядкiв 1160-1165 активу балансу/III роздiл пасиву балансу 0,022844 N>0,5;
Показник нижче нормативного
2. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (фiнансування):
2 = II + III роздiли пасиву балансу/I роздiл пасиву балансу 6,364985 N<1,0;
Показник не вiдповiдає нормативному значенню
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi:
3 = I роздiл пасиву балансу/ I+ II + III роздiли активу балансу 0,135778 N>0,5;

Показник нижче нормативного (значна фiнансова залежнiсть вiд залученого капiталу)
Виконавець - Лук’янова Н.В.
Сертифiкат аудитора серiї А №005638 рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р. — рiшення Аудиторської палати України №195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р.
Лук’янова Н. В.
18.03.2016 р.
Примiтки до балансу
Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi за звiтний перiод вiвся з дотриманням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку /П(С)БО/ та Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, зi змiнами та доповненнями.
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2015 року – звiтний перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року. Пiдготовка звiтностi за 2015 рiк проводилася у нацiональнiй валютi – гривнi.
Детальна iнформацiя про товариство:
Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Скорочене найменування юридичної особи ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ"
Органiзацiйно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Назва юридичної особи "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 02468606
Мiсцезнаходження юридичної особи 40030, Сумська область, мiсто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 215
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi прiзвище, iм'я, по батьковi, якщо засновник – фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
Код ЄДРПОУ засновника: 21661711
Адреса засновника: 03057, м.Київ, Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ О. ДОВЖЕНКА , будинок 3
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 4896081.00
________________________________________
КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВIДСУТНIЙ
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату закiнчення його формування Розмiр (грн.): 4896081.00
Дата закiнчення формування: 06.12.2001
Види дiяльностi Код КВЕД 18.12 Друкування iншої продукцiї (основний);
Код КВЕД 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробiв;
Код КВЕД 46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення;
Код КВЕД 58.13 Видання газет;
Код КВЕД 58.19 Iншi види видавничої дiяльностi
Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ
Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи ВЕРЕЩАГIН ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ - керiвник з 10 червня 2015 року
Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу – у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" Дата державної реєстрацiї: 06.12.2001
Дата запису: 11.10.2004
Номер запису: 1 632 120 0000 000385
Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Сумське мiське управлiння юстицiї
Дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду України, в яких юридична особа перебуває на облiку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Iдентифiкацiйний код органу: 21680000; Дата взяття на облiк: 25.08.1994
ДПI У М.СУМАХ ГУ ДФС У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI: Iдентифiкацiйний код органу: 39563287; Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника податкiв);Дата взяття на облiк: 17.05.1993; Номер взяття на облiк: 1910445
ДПI У М.СУМАХ ГУ ДФС У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI: Iдентифiкацiйний код органу: 39563287; Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника єдиного внеску); Дата взяття на облiк: 14.04.1993; Номер взяття на облiк: 1819070159/18194
Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк Код КВЕД 18.12 Друкування iншої продукцiї
Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску: 1819070159/18194; Данi про клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi: 13
Дата вiдкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень) 18-09-2013
Iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 0542-277080; Телефон 2: 277754; Факс: 277080
1. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи на пiдприємствi станом на 31.12.2015 року за залишковою вартiстю складають:
• на початок звiтного перiоду – 71 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду – 71 тис. грн.
Облiк нематерiальних активiв у товариствi в звiтному перiодi вiвся згiдно вимог П(С)БО 8 „Нематерiальнi активи”.
Накопичена амортизацiя за 2015 рiк по нематерiальних активах не нараховувалась. В Товариствi передбачено нарахування амортизацiї прямолiнiйним методом, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 „Нематерiальнi активи”.
Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi не проводилася переоцiнка нематерiальних активiв.
В товариствi нематерiальнi активи, якi переданi у заставу або мають обмеження щодо прав власностi, станом на 31.12.2015 року – вiдсутнi.
Змiни у складi нематерiальних активiв товариства, що вiдбулися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2015 року детально наведенi у роздiлi I Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
2. Основнi засоби
Основнi засоби за їх залишковою вартiстю складають:
• на початок звiтного перiоду – 2036 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду – 1933 тис. грн.
На пiдприємствi облiк основних засобiв за звiтний 2015 рiк вiвся згiдно П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
При нарахуваннi амортизацiї щодо кожного класу основних засобiв пiдприємство використовувало прямолiнiйний метод нарахування, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 „Основнi засоби” та згiдно до п.п. 2.4, п. 2, Наказу №05-од „Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства на 2011 рiк” вiд 04 сiчня 2011 року (який було пролонговано на звiтний 2015 рiк).
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) у 2015 роцi нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
В звiтному перiодi до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносились матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 2500 гривень.
Нарахований знос за 2015 рiк складає:
• на початок перiоду – 6127 тис. грн.;
• на кiнець перiоду – 6244 тис. грн.
За звiтний перiод на пiдприємствi не проводилася переоцiнка основних засобiв.
Балансова вартiсть станом на 31.12.2015 року по кожнiй групi основних засобiв становить:
(тис. грн.)
№ п/п Група основних засобiв Первiсна Знос Залишкова
1. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 4121 2241 1880
2. Машини та обладнання 3729 3692 37
3. Транспортнi засоби 131 131 0
6. Iншi основнi засоби 165 163 2
7. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 31 17 14
Всього: 8177
6244
1933
Станом на 31.12.2015 року основнi засоби, щодо яких iснують передбаченнi чинним законодавством обмеження права власностi – вiдсутнi.
Основнi засоби в розрiзi груп та змiни у їх складi, що вiдбулися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2015 року детально наведенi у роздiлi II Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
3. Запаси
До запасiв у звiтному перiодi в товариствi включали сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношуванi предмети, готова продукцiя , товари. Облiк запасiв в товариствi на протязi 2015 року проводився у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 9 „Запаси”, вони складали:
• на початок року – 222 тис. грн.;
• на кiнець року – 214 тис. грн.
Облiк запасiв у товариствi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 9 „Запаси” за таким методами:
• При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювати по методу ФIФО - перших за часом надходження запасiв.
• Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу iз нарахуванням зносу в розмiрi 100% при передачi їх в експлуатацiю) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної лiквiдацiї, списання з балансу).
На кiнець звiтного 2015 року до складу запасiв входять наступнi елементи:
• виробничi запаси – 93 тис. грн.;
• готова продукцiя – 121 тис. грн.;
• товари – 0 тис. грн.
За 2015 рiк на пiдприємствi не проводилася переоцiнка запасiв. Детальна iнформацiя в розрiзi видiв запасiв станом на 31.12.2015 року протягом 12 мiсяцiв звiтного року детально наведена у роздiлi VIII Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
4. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визначена на дату складання балансу вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 „Дебiторська заборгованiсть”. Прострочена дебiторська заборгованiсть (понад три роки) на дату складання балансу в товариствi вiдсутня.
Станом на 31.12.2015 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 70 тис. грн., за чистою реалiзацiйною вартiстю.
У вiдповiдностi до п.п. 2.8, п. 2 Наказу №05-од „Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства на 2011 рiк” вiд 04 сiчня 2011 року (який було пролонговано на звiтний 2015 рiк), в звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв установлювати на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами її непогашення.
За термiнами не погашення дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по товариству на кiнець звiтного року, вiдповiдно, розподiлилася:
• до 12 мiсяцiв – 70 тис. грн.;
• вiд 12 мiсяцiв до 18 мiсяцiв – 0 тис. грн.;
• вiд 18 мiсяцiв до 36 мiсяцiв – 0 тис. грн.
На кiнець звiтного року дебiторська заборгованiсть за розрахунками в розрiзi статей становить:
• за виданими авансами – 0 тис. грн.;
• з бюджетом – 1 тис. грн.;
• iнша поточна – 18 тис. грн. (до 12 мiсяцiв).
Детальна iнформацiя по термiнах непогашення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2015 року наводиться у роздiлi IX Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
5. Грошовi кошти та їх еквiваленти
На дату складання балансу грошовi кошти становлять: 49 тис. грн., а саме:
• в касi – 0 тис. грн. (вiдсутнi);
• на поточних рахунках (в нацiональнiй валютi) – 49 тис. грн.;
• грошовi кошти в дорозi – 0 тис. грн. (вiдсутнi).
Станом на 31.12.20154 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi знаходяться на поточних рахунках товариства не iснує.
Пасив
1. Власний капiтал
Власний капiтал товариства становить:
• на початок звiтного перiоду – 590 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду – 337 тис. грн.
За звiтний перiод власний капiтал товариства зменшився на 253 тис. грн. Статутний капiтал товариства складає 4896 тис. грн., який розподiлено на 4896081 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна.
Структура власного капiталу та змiни у його складi, що вiдбувалися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2015 року детально викладенi у Примiтках до Форми №4 „Звiт про власний капiтал” i безпосередньо наводяться у самiй Формi №4 „Звiт про власний капiтал”.
2. Забезпечення
У балансi товариства як на початок звiтного року, так i по його закiнченню вiдсутнi залишки коштiв по цiльовому фiнансуванню.
В Товариствi створення та використання забезпечень на виплату вiдпусток передбачено п.п. 2.9, п.2 Наказу №05-од „Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства на 2011 рiк” вiд 04 сiчня 2011 року (який було пролонговано на звiтний 2015 рiк).
Створення вище вказаних забезпечень на протязi 2015 року не проводилося, в зв’язку з погiршенням фiнансового стану Товариства.
3. Довгостроковi зобов’язання
На дату складання балансу в Товариствi iншi довгостроковi зобов’язання – вiдсутнi.
4. Поточнi зобов’язання
Товариство, на протязi звiтного перiоду, при здiйсненi фiнансово-господарської дiяльностi не залучало короткостроковi кредитнi банкiвськi ресурси.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 року становить 109 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду в порiвняннi iз початком звiтного перiоду вона збiльшилася на 4 тис. грн.
Змiни в заборгованостi по поточним зобов’язанням за звiтний 2015 рiк наведенi нижче:
• з бюджетом з 8 тис. грн. до 15 тис. грн. (збiльшення);
• по заробiтнiй платi з 13 тис. грн. до 18 тис. грн. (збiльшення);
• з одержаних авансiв з 26 тис. грн. до 26 тис. грн. (не змiнилося, чк на початок звiтного перiоду, так i на кiнець звiтного перiоду);
• за довгостроковими зобов’язаннями з 1408 тис. грн. до 1408 тис. грн. (пролонговано);
• iншi поточнi зобов’язання з 520 тис. грн. до 569 тис. грн. (збiльшення).
Примiтки до фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться з дотриманням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку /П(С)БО/ та Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, зi змiнами та доповненнями.
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12.2015 року – звiтний перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року. Пiдготовка звiтностi за 2015 рiк проводилася у нацiональнiй валютi – гривнi.
Фiнансовi результати Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк вiдображено згiдно вимог НП(С)БО 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” та побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства.
В звiтному перiодi товариство керувалося положеннями Наказу №05-од „Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства на 2011 рiк” вiд 04 сiчня 2011 року (який було пролонговано на звiтний 2015 рiк).
При складаннi рiчної фiнансової звiтностi товариство не застосовувало вимоги П(С)БО 17 „Податок на прибуток” у вiдповiдностi до Наказу №05-од „Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства на 2011 рiк” вiд 04 сiчня 2011 року (який було пролонговано на звiтний 2015 рiк).
За 2015 рiк пiдприємством виконано робiт, надано послуг та виготовило продукцiї на суму 376 тис. грн. У порiвняннi з попереднiм 2014 роком дохiд вiд виконаних робiт, наданих послуг та виготовлення продукцiї по товариству зменшився на 15,12%, що в абсолютному значенi складає -67 тис. грн., при цьому собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 12 мiсяцiв 2015 року становить: 243 тис. грн.
По товариству в 2015 роцi були наявнi iншi операцiйнi доходи, якi склали – 551 тис. грн. (вiд операцiйної оренди активiв).
Детальна iнформацiя за класифiкацiєю операцiйних доходiв за 2015 рiк наводиться у роздiлi V та роздiлi ХV Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
Протягом звiтного перiоду адмiнiстративнi витрати склали 459 тис. грн., iншi операцiйнi витрати за 2015 рiк склали – 478 тис. грн. (в тому числi: штрафи, пенi та неустойки – 3 тис. грн.).
Детальна iнформацiя за класифiкацiєю операцiйних витрат за 20154 рiк наводиться у роздiлi V та роздiлi ХV Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
Iншi витрати та доходи, якi безпосередньо пов'язанi iз не операцiйною дiяльнiстю пiдприємства (звичайна дiяльнiсть) за 2014 рiк – вiдсутнi.
Облiк доходiв i витрат протягом звiтного 2015 року по товариству вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 „Дохiд” та П(С)БО 16 „Витрати”.
При визначеннi фiнансових результатiв за 2015 рiк товариством не проводився розрахунок вiдстрочених податкових зобов'язань та податкових активiв, згiдно вимог П(С)БО 17 „Податок на прибуток”.
У результатi фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» звiтному фiнансовому 2015 роцi було отримано чистий збиток на суму 253 тис. грн.
Примiтки до звiту про рух грошових коштiв
Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк
Залишок грошових коштiв по товариству становить:
• станом на 01.01.2015 року – 107 тис. грн.;
• станом на 31.12.2015 року – 49 тис. грн.
Рух коштiв за звiтний 2015 рiк склав: -58 тис. грн., а саме:
1) вiд операцiйної дiяльностi: -58 тис. грн.;
2) вiд iнвестицiйної дiяльностi: 0 тис. грн. (не проводився);
3) вiд фiнансової дiяльностi: 0 тис. грн. (не проводився).
Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi по товариству за 2015 рiк визначався за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку:
надходження грошових коштiв – 1180 тис. грн.;
витрачання грошових коштiв – 1238 тис. грн.
Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi по товариству за 2015 рiк не проводився.
Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi по товариству за 2015 рiк не проводився.
Протягом 12 мiсяцiв 2015 року змiн, щодо руху (надходження або вибуття) власного капiталу, в частинi грошових коштiв, не вiдбувалося.
На дату складання балансу грошовi кошти становлять: 49 тис. грн., а саме:
• в касi – 0 тис. грн. (вiдсутнi);
• на поточних рахунках (в нацiональнiй валютi) – 49 тис. грн.;
• грошовi кошти в дорозi – 0 тис. грн. (вiдсутнi).
Станом на 31.12.2015 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi знаходяться на поточних рахунках товариства не iснує.
Примiтки до звiту про власний капiтал
Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк
Власний капiтал товариства становить:
• на початок звiтного перiоду – 590 тис. грн.;
• на початок звiтного перiоду (скоригований) – 590 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду – 337 тис. грн.
За звiтний перiод власний капiтал товариства зменшився на 253 тис. грн., за рахунок збиткової дiяльностi товариства у 2015 роцi (-253 тис. грн.)
Непокритий збиток складає:
• на початок звiтного перiоду: 4306 тис. грн. (отриманий за попереднi звiтнi перiоди);
• на кiнець звiтного перiоду: 4559 тис. грн. (збиток 2015 року – 253 тис. грн.).
Протягом 2015 року розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» не змiнювався; змiн в кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу – не вiдбувалося. На протязi звiтного року викуп простих iменних акцiй власної емiсiї товариством не проводився. Вiдповiдно, на кiнець звiтного року вилучений капiтал – вiдсутнiй.
Статутний капiтал товариства складає 4896 тис. грн., який розподiлено на 4896081 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться по балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал».
Станом на 31.12.2015 року державна частка у статутному капiталi товариства становить 100% (4896 тис. грн.) – Публiчне акцiонерне товариство «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» (код за ЄДРПОУ: 21661711).
У власностi членiв виконавчого органу товариства у звiтному 2015 роцi простих iменних акцiй не перебувало.
Перелiк осiб, частка яких у статутному капiталi товариства перевищує 5% за 2015 рiк:
1. Фiзичнi особи - вiдсутнi.
2. Юридична особа – Публiчне акцiонерне товариство «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» (код за ЄДРПОУ: 21661711) - 4896 тис. грн. простих iменних акцiй, що становить 100% вiд статутного капiталу товариства.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ 5910136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 18.12
Середня кількість працівників 9
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 215, тел. 663540
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 71 71 0
первісна вартість 1001 71 71 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 30 30 0
Основні засоби: 1010 2036 1933 0
первісна вартість 1011 8163 8177 0
знос 1012 6127 6244 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

6

6

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2143 2040 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 222 214 0
Виробничі запаси 1101 100 93 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 117 121 0
Товари 1104 5 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 94 70 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 18 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 107 49 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 107 49 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 90 90 0
Усього за розділом II 1195 527 442 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2670 2482 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4896 4896 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4306 -4559 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 590 337 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1408 1408 0
за товари, роботи, послуги 1615 105 109 0
за розрахунками з бюджетом 1620 8 15 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 13 18 0
за одержаними авансами 1635 26 26 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 520 569 0
Усього за розділом IІІ 1695 2080 2145 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2670 2482 0

Примітки Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю на початок звiтного перiоду складають 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн.. Основнi засоби на початок звiтного перiоду складають залишкова вартiсть 2036 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 1933 тис.грн., первiсна вартiсть - 8177 тис.грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складає 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн.. Оборотнi активи Товариства складають на початок звiтного перiоду 527 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 442 тис.грн.. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 1 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 1 тис.грн.. Iнша поточна заборгованнiсть на початок звiтного перiоду складає 13 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 18 тис.грн.. Статутний фонд Товариства 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 4896 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок звiтного перiоду складає 105 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 109 тис.грн.. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 8 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 15 тис.грн..
Керівник Верещагiн Євген Володимирович
Головний бухгалтер Ташрiпова Валентина Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 376 443
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -243 ) ( -303 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

133

140
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 551 321
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -459 ) ( -369 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( -2 )
Інші операційні витрати 2180 ( -478 ) ( -153 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( -253 ) ( -63 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( -253 ) ( -63 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( -253 ) ( -63 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -253 -63

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 319 217
Витрати на оплату праці 2505 272 248
Відрахування на соціальні заходи 2510 100 87
Амортизація 2515 117 142
Інші операційні витрати 2520 129 132
Разом 2550 937 826

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за аналогiчний перiод попереднього року 443 тис.грн., за звiтний перiод - 376 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованної продукцiї за аналогiчний перiод попереднього року 303 тис.грн., за звiтний перiод - 243 тис.грн.
Збиток вiд звичайної дiяльностi за аналогiчний перiод попереднього року 63 тис.грн., за звiтний перiод - 253 тис.грн.. Чистий фiнансовий результат збиток за аналогiчний перiод попереднього року 63 тис.грн., за звiтний перiод - 253 тис.грн..
Керівник Верещагiн Євген Володимирович
Головний бухгалтер Ташрiпова Валентина Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

518

535
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 20
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 625 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 37 367
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -714 )

( -308 )
Праці 3105 ( -214 ) ( -205 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -147 ) ( -147 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -147 ) ( -190 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -80 ) ( -104 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -67 ) ( -86 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -16 ) ( -8 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -58 64
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -58 64
Залишок коштів на початок року 3405 107 43
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 49 107

Примітки Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi; Надходження за звiтний перiод складає: реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт. послуг) - 518 тис.грн., iншi надходження - 37 тис.грн.. Витрачання на оплату за звiтний перiод складає: товарiв (робiт, послуг) - 714 тис.грн., працi - 214 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи - 147 тис.грн., зобов'язань з податкiв i зборiв - 147 тис.грн., iншi витрачання - 16 тис.грн.. Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод складає -58 тис.грн.. Залишок коштiв на початок року складає 107 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року - 49 тис.грн.
Керівник Верещагiн Євген Володимирович
Головний бухгалтер Ташрiпова Валентина Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Iнформацiя вiдсутня
Керівник Верещагiн Євген Володимирович
Головний бухгалтер Ташрiпова Валентина Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4896 0 0 0 -4306 0 0 590
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4896 0 0 0 -4306 0 0 590
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -253 0 0 -253
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -253 0 0 -253
Залишок на кінець року 4300 4896 0 0 0 -4559 0 0 337

Примітки Залишок на початок року складає: статутний капiтал - 4896 тис.грн., непокритий збиток - 4306 тис.грн. Скоригований залишок на початок року складає: статутний капiтал - 4896 тис.грн., непокритий збиток - 4306 тис.грн.. Чистий збиток за звiтний перiод складає -253 тис.грн..
Керівник Верещагiн Євген Володимирович
Головний бухгалтер Ташрiпова Валентина Iванiвна