Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконуючий обов'язки голови правлiння

 

 

 

Гудименко Костянтин Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02468606

4. Місцезнаходження

40021, Сумська обл., м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215

5. Міжміський код, телефон та факс

0542663540 0542663542

6. Електронна поштова адреса

sod@aft.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№ 79"Вiдомостi НКЦПФР"

 

25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.sod.sumy.ua/

в мережі Інтернет

28.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
Розкриття "iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть та вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "iнформацiї про дивiденди"; "iнформацiї про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент"; "опис бiзнесу", "iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента" не передбачено для приватних акцiонерних товариств.
ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" (далi-Товариство) не брало участь в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду, не надавало активи в якостi внеску, тому вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються.
В Товариствi не введена посада корпоративного секретаря, тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається.
Товариство не здiйснює економiчну дiяльнiсть, яка пiдлягає лiцензуванню, тому iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня.
Рiшення про нарахування дивiдендiв не приймалось, тому iнформацiя про дивiденди вiдсутня.
Товариство не користується послугами рейтингового агенства, тому iнформацiя про рейтингове агентство не надається.
Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери, тому iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтент, не надається.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi, не надається.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Фiзичнi особи, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi, тому iнформацiя щодо таких осiб не надається.
Товариство не вiдкривало рахунок в iноземнiй валютi, тому iнформацiя щодо банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi, вiдсутня.
Товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, тому iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, тому iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, тому iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається.
Особлива iнформацiя протягом звiтного року не виникала, тому вiдомостi щодо особливої iнформаiї не надаються.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №184649

3. Дата проведення державної реєстрації

06.12.2001

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

4896081

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

100

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

17.23 Виробництво паперових канцелярських виробiв

18.12 Друкування iншої продукцiї (основний)

46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, наглядова рада, правлiння, ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Сумська фiлiя АТ "Ощадбанк" м. Суми

2) МФО банку

337568

3) поточний рахунок

26004109704

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Виконуючий обов'язки голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гудименко Костянтин Євгенiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ ГРОСС ГРУП, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.05.2016 до 20.05.2019

9) Опис

Права та обов'язки голови правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб та контрактом, що укладається з ним.
До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 31 рiк.
Обiймає посаду директора ПРАТ «Видавництво Полтава» (код ЄДРПОУ 05905711, мiсцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 38/40).
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом 5 рокiв- директор, заступник директора з комерцiйної дiяльностi, комерцiйний директор.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Носов Володимир Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сумська митниця, старший iнспектор митного поста

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.10.2015 до наступних загальних зборiв акцiонерiв

9) Опис

Права та обов'язки члена правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб та трудовим договором, що укладається з ним. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом 5 рокiв- старший iнспектор митного поста.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташрiпова Валентина Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПС ОСС "Центральний ринок" м. Суми, бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.10.2015 до наступних Загальних зборiв акцiонерiв

9) Опис

Права та обов'язки члена правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб та трудовим договором, що укладається з ним. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 36 рокiв.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом 5 рокiв- бухгалтер.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Тетяна Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.12.2011 .

9) Опис

Повноваження та обовзки ревiзора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Займає посаду бухгалтера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя".
Загальний стаж роботи- 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв- менеджер, бухгалтер.
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiнакова Леля Валерiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПРАТ "Укрполiграфпостач", заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.03.2013 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обовзки голови наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057), заступник голови правлiння.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв - заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач".
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисюк Наталiя Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.03.2013 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обовзки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057), член правлiння.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу.
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Дмитро Сергiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПРАТ "Український НДI спецiальних видiв друку" КП ДАК "Укрвидавполiграфiя", генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.03.2013 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обовзки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057), член правлiння.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв - генеральний директор "УкрНДIСВД".
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташрiпова Валентина Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПС ОСС "Центральний ринок" м. Суми, бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.10.2015 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи- 36 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв- бухгалтер.
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не вiдбулося.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виконуючий обов'язки голови правлiння

Гудименко Костянтин Євгенiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Носов Володимир Олександрович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Ташрiпова Валентина Iванiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Мiнакова Леля Валерiївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Денисюк Наталiя Миколаївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Мельник Дмитро Сергiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Назаренко Тетяна Миколаївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Ташрiпова Валентина Iванiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiякраїнське видавничо-полiграфiчне об'єднання"

21661711

03057 Україна м. Київ . м. Київ вул. Довженка, 3

4896081

100

4896081

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

4896081

100

4896081

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

10.03.2017

Кворум зборів**

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження результатiв дiяльностi ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2016 рiк.
2.Затвердження звiту та висновкiв ревiзора ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2016 рiк.
3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2016 рiк.
4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2016 рiк.
5.Затвердження фiнансового плану ПРАТ «Сумська обласна друкарня» на 2018
рiк.
6.Про передачу в оренду майна ПРАТ «Сумська обласна друкарня».
Прийнятi рiшення:
1.Затвердити результати дiяльностi ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2016 рiк.
2.Затвердити звiт та висновки ревiзора ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2016 рiк.
3.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2016 рiк.
4.Збитки, отриманi ПРАТ «Сумська обласна друкарня» у 2016 роцi покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.
5.Затвердити фiнансовий план ПРАТ «Сумська
обласна друкарня» на 2018 рiк.
6.Затвердити перелiк майна, що пiдлягає передачi в оренду.
Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо погодження iстотних умов договорiв оренди майна ПРАТ «Сумська обласна друкарня» згiдно перелiку.
Надати дозвiл правлiнню Корпоративного пiдприємства передати в оренду майно ПРАТ «Сумська обласна друкарня» згiдно перелiку з дотриманням вимог дiючого законодавства України та усiх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ «Сумська обласна друкарня», пiсля погодження наглядовою радою товариства iстотних умов договорiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.11.2010

92/18/1/10

Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117121

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

4896081

4896081

100

Опис

Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Емiсiя (випуск) ЦП здiйснено в процессi приватизацiї та з метою залучення стороннiх iнвестицiй.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1908

1814

0

0

1908

1814

будівлі та споруди

1792

1708

0

0

1792

1708

машини та обладнання

101

98

0

0

101

98

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

15

8

0

0

15

8

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1908

1814

0

0

1908

1814

Опис

Основнi засоби вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiноккi було проведено за рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України, починаючи з 1992 року.
Основнi засоби щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, тимчасове не використовуються (консервацiя), вилучених з облiку для продажу не значиться.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством.
Нарахування амортизацiя проводиться прямолiнiйним методом за єдиними встановленими державою нормами.
Витрати на проведення поточних та капiтальних ремонтiв на протязi року вiдносились на витрати операцiйної дiяльностi. На малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi знаходятьсяв експлуатацiї нараховувався взнос в розмiрi 100%.
Нарахований знос за 2017 рiк складає:
- на початок перiоду – 6355 тис. грн.;
- на кiнець перiоду – 6449 тис. грн.
Змiни у вартостi основних засобiв в звiтному роцi: факти придбання або вибуття основних засобiв вiдсутнi.
Станом на 31.12.2017 року основнi засоби, щодо яких iснують передбаченнi чинним законодавством обмеження права власностi – вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

222

222

Статутний капітал (тис. грн.)

4896

4896

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

4896

4896

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв за звтний 2016 рiк (222 тис. грн.) менше скоригованого статутного капiталу (4896 тис. грн.).
Розрахункова вартiсть чистих активiв за попереднiй 2015 рiк (222 тис. грн. ) менше скоригованого статутного капiталу (4896 тис. грн. ).
Це суперечить вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
Треба взяти до уваги, що мiнiмально-законодавчо встановлений розмiр статутного капiталу АТ на кiнець звiтного перiоду становить 4000 тис. грн. Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

93

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

1929

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

2022

X

X

Опис:

д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

33620564

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, б. 12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№3615 29.01.2015

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

250 П000250 №000267 24.02.2015 29.01.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0353
30.05.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” за 2017 рiк (далi Товариство), що складається зi Звiту про фiнансовий стан (баланс) – форма №1 на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) – форма №2, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) – форма №3
та Звiту про змiни у власному капiталi – форма №4 за рiк, що закiнчився зазначеною датою, а також Примiток до рiчної фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi „Основа для думки iз застереженням” нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 рiк, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НПСБО).
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки були призначенi пiсля дати її проведення Товариством. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили iнвентаризацiю, не спостерiгали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500 (а їх наявнiсть вибiрково була пiдтверджена нами альтернативними методами та процедурами, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi в Товариствi), ми не можемо дати повної аудиторської гарантiї щодо залишкiв по ним. Крiм того, Товариство на протязi 2017 року не створювало резерв на оплату вiдпусток та не проводило розрахунок вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, викладеними в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтера (Кодекс РМСЕБ), застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Крiм питань, викладених у пунктi „Основа для думки iз застереженням” ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Операцiйне середовище. Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи, полiтичної нестабiльностi та проведення бойових дiй на тимчасово окупованих окремих територiях (ООС – операцiя об’єднаних сил), якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. У цих умовах, ми не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ”.

Номер та дата договору на проведення аудиту

26/02/18-50П
26.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

26.02.2018
22.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

22.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

6700

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi збори не скликались

Інше (зазначити)

Позачерговi збори не скликались.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Черговi загальнi збори проведенi.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори не скликались.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Самооцiнку наглядова рада не проводила

 

д/в

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створенi

Інші (запишіть)

.

 

.

.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Ні

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/в

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

за ЄДРПОУ

02468606

Територія

Сумська область

за КОАТУУ

5910136300

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

за КВЕД

18.12

Середня кількість працівників

7

Одиниця виміру: тисрн. без десяткового знака

Адреса

40030 м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

71

71

0

первісна вартість

1001

71

71

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

30

30

0

Основні засоби:

1010

1908

1814

0

первісна вартість

1011

8263

8263

0

знос

1012

6355

6449

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


6


6


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0