Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов'язки голови правлiння

 

 

 

Гудименко Костянтин Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02468606

4. Місцезнаходження

Сумська , ., 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215

5. Міжміський код, телефон та факс

0542663540 0542663542

6. Електронна поштова адреса

sod@aft.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

iдомостi НКЦПФР" №78

 

25.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.sod.sumy.ua/

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" (далi-Товариство) не брало участь в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду, не надавало активи в якостi внеску, тому вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються.
В Товариствi не введена посада корпоративного секретаря, тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається.
Товариство не здiйснює економiчну дiяльнiсть, яка пiдлягає лiцензуванню, тому iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня.
Рiшення про нарахування дивiдендiв не приймалось, тому iнформацiя про дивiденди вiдсутня.
Товариство не користується послугами рейтингового агенства, тому iнформацiя про рейтингове агентство не надається.
Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери, тому iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтент, не надається.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi, не надається.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Фiзичнi особи, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi, тому iнформацiя щодо таких осiб не надається.
Товариство не вiдкривало рахунок в iноземнiй валютi, тому iнформацiя щодо банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi, вiдсутня.
Товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, тому iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, тому iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, тому iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №184649

3. Дата проведення державної реєстрації

06.12.2001

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

4896081

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

100

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

17.23 Виробництво паперових канцелярських виробiв

18.12 Друкування iншої продукцiї (основний)

46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, наглядова рада, правлiння, ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Сумська фiлiя АТ "Ощадбанк" м. Суми

2) МФО банку

337568

3) поточний рахунок

26004109704

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"

21661711

03057 м. Київ вулиця О. Довженка, 3

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Виконуючий обов'язки голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гудименко Костянтин Євгенiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ ГРОСС ГРУП, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.05.2016 до 20.05.2019

9) Опис

Права та обов'язки голови правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб та контрактом, що укладається з ним.
До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв.
Обiймає посаду голови правлiння ПРАТ «Видавництво Полтава» (код ЄДРПОУ 05905711, мiсцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 38/40).
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом 5 рокiв- директор, заступник директора з комерцiйної дiяльностi, комерцiйний директор.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: звiльнено 19.05.2016 року згiдно рiшення наглядової ради вiд 19.05.2016 року, протокол №41) з посади голови правлiння Верещагiна Євгена Володимировича, призначено 20.05.2016 року (згiдно рiшення наглядової ради вiд 19.05.2016 року, протокол №41) на посаду виконуючим обов'язки Голови правлiння Гудименка Костянтина Євгенiйовича.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Носов Володимир Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сумська митниця, старший iнспектор митного поста

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.10.2015 до наступних загальних зборiв акцiонерiв

9) Опис

Права та обов'язки члена правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб та трудовим договором, що укладається з ним. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 18 рокiв.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом 5 рокiв- старший iнспектор митного поста.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiн не вiдбувалося.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташрiпова Валентина Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПС ОСС "Центральний ринок" м. Суми, бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.10.2015 до наступних Загальних зборiв акцiонерiв

9) Опис

Права та обов'язки члена правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб та трудовим договором, що укладається з ним. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом 5 рокiв- бухгалтер.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiн не вiдбувалося.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.12.2011 .

9) Опис

Повноваження та обовзки ревiзора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
Займає посаду бухгалтера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя".
Загальний стаж роботи- 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв- менеджер, бухгалтер.
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiнакова Леля Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПРАТ "Укрполiграфпостач", заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.03.2013 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обовзки голови наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавав.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057), заступник голови правлiння.
Загальний стаж роботи - 15 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв - заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач".
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисюк Наталiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.03.2013 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обовзки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавав.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057), член правлiння.
Загальний стаж роботи - 32 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу.
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Дмитро Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПРАТ "Український НДI спецiальних видiв друку" КП ДАК "Укрвидавполiграфiя", генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.03.2013 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обовзки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавав.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057), член правлiння.
Загальний стаж роботи - 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв - генеральний директор "УкрНДIСВД".
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташрiпова Валентина Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПС ОСС "Центральний ринок" м. Суми, бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.10.2015 безстроково

9) Опис

Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи- 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв- бухгалтер.
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не вiдбулося.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виконуючий обов'язки голови правлiння

Гудименко Костянтин Євгенiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Носов Володимир Олександрович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Ташрiпова Валентина Iванiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Мiнакова Леля Валерiївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Денисюк Наталiя Миколаївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Мельник Дмитро Сергiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Назаренко Тетяна Миколаївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Ташрiпова Валентина Iванiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiякраїнське видавничо-полiграфiчне об'єднання"

21661711

03057 Україна м. Київ . м. Київ вул. Довженка, 3

4896081

100

100

4896081

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

4896081

100

100

4896081

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

14.04.2016

Кворум зборів**

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження результатiв дiяльностi ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2015 рiк.
2.Затвердження звiту та висновкiв ревiзора ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2015 рiк.
3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2015 рiк.
4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2015 рiк.
5.Затвердження фiнансового плану ПРАТ «Сумська обласна друкарня» на 2017
рiк.
6.Про передачу в оренду майна ПРАТ «Сумська обласна друкарня».
Прийнятi рiшення:
1.Затвердити результати дiяльностi ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2015 рiк.
2.Затвердити звiт та висновки ревiзора ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2015 рiк.
3.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ «Сумська обласна друкарня» за 2015 рiк.
4.Збитки, отриманi ПРАТ «Сумська обласна друкарня» у 2015 роцi покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.
5.Затвердити фiнансовий план ПРАТ «Сумська
обласна друкарня» на 2017 рiк.
6.Затвердити перелiк майна, що пiдлягає передачi в оренду.
Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо погодження iстотних умов договорiв оренди майна ПРАТ «Сумська обласна друкарня» згiдно перелiку.
Надати дозвiл правлiнню Корпоративного пiдприємства передати в оренду майно ПРАТ «Сумська обласна друкарня» згiдно перелiку з дотриманням вимог дiючого законодавства України та усiх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ «Сумська обласна друкарня», пiсля погодження наглядовою радою товариства iстотних умов договорiв.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ . м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

044-591-04-19

Факс

044-591-04-19

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33620564

Місцезнаходження

04050 Україна м. Київ . м. Київ вул. Мельникова, буд. 12

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№3615

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.01.2015

Міжміський код та телефон

(062) 206-84-23

Факс

(093) 947-67-00

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

д/в

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.11.2010

92/18/1/10

Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117121

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

4896081

4896081

100

Опис

Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Емiсiя (випуск) ЦП здiйснено в процессi приватизацiї та з метою залучення стороннiх iнвестицiй.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1933

1908

0

0

1933

1908

будівлі та споруди

1880

1792

0

0

1880

1792

машини та обладнання

37

101

0

0

37

101

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

16

15

0

0

16

15

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1933

1908

0

0

1933

1908

Опис

Основнi засоби вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiноккi було проведено за рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України, починаючи з 1992 року.
Основнi засоби щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, тимчасове не використовуються (консервацiя), вилучених з облiку для продажу не значиться.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством.
Нарахування амортизацiя проводиться прямолiнiйним методом за єдиними встановленими державою нормами.
Витрати на проведення поточних та капiтальних ремонтiв на протязi року вiдносились на витрати операцiйної дiяльностi. На малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi знаходятьсяв експлуатацiї нараховувався взнос в розмiрi 100%.
Змiни у вартостi основних засобiв в звiтному роцi: купiвля котла опалювального (86,0 тисрн.)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

222

337

Статутний капітал (тис. грн.)

4896

4896

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

4896

4896

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв за звтний 2016 рiк (222 тис. грн.) менше скоригованого статутного капiталу (4896 тис. грн.).
Розрахункова вартiсть чистих активiв за попереднiй 2015 рiк (337 тис. грн. ) менше скоригованого статутного капiталу (4896 тис. грн. ).
Це суперечить вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
Треба взяти до уваги, що мiнiмально-законодавчо встановлений розмiр статутного капiталу АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис. грн. Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

127

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2001

X

X

Усього зобов'язань

X

2128

X

X

Опис:

д/в


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

19.05.2016

20.05.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

33620564

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, б. 12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№3615 29.01.2015

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

250 П000250 №000267 24.02.2015 29.01.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Самооцiнку наглядова рада не проводила

 

д/в

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створенi

Інші (запишіть)

.

 

.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Ні

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні