Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Верещагiн Є.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 09.10.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215
4. Код за ЄДРПОУ
02468606
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 66-35-40 (0542) 66-35-40
6. Електронна поштова адреса
sod215@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.10.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 194 Вiдомостi НКЦПФР 13.10.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці sod.sumy.ua в мережі Інтернет 12.10.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.10.2015 звільнено Член правлiння Сiтенко Iгор Георгiєвич МА 766637
17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу № 35 вiд 09.10.2015 року загальних зборiв акцiонерiв звiльнити з членiв правлiння ПрАТ «Сумська обласна друкарня»: Сiтенко Iгоря Георгiєвича (паспорт МА № 766637 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 17 сiчня 2000 року. На зазначенiй посадi перебувала 6 рокiв. Причина звiльнення - за згодою сторiн Посадова особа не має статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
09.10.2015 звільнено Член правлiння Ляшенко Антонiна Борисiвна д\в д\в
д\в
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу № 35 вiд 09.10.2015 року загальних зборiв акцiонерiв звiльнити з членiв правлiння ПрАТ «Сумська обласна друкарня»: Ляшенко Антонiна Борисiвну (.Не надала згоди на розмiщення паспортних даних). На зазначенiй посадi перебувала 6 рокiв. Причина звiльнення - за згодою сторiн Посадова особа не має статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
09.10.2015 призначено Член правлiння Носов Володимир Олександрович МВ 017756
02.04.2002 Зарiчним ВМСМУ УМВС України в Сумськiй областi
0
Зміст інформації:
Призначити членом правлiння ПрАТ «Сумська обласна друкарня» заступника голови правлiння Носова Володимира Олександровича (паспорт МВ 017756 виданий Зарiчним ВМСМУ УМВС України в Сумськiй областi 02 квiтня 2002 року). Посадову особу обрано термiном до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. До призначення на посаду був безробiтний. Посадова особа не має статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
09.10.2015 призначено Член правлiння Ташрiпова Валентина Iванiвна МА 218346
22.11.1996 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
0
Зміст інформації:
Призначити членом правлiння ПрАТ «Сумська обласна друкарня» головного бухгалтера Ташрiпову Валентину Iванiвну(паспорт МА 218346 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi вiд 22 листопада 1996 року) (згiдно протоколу №35 вiд 09.10.2015р. загальних зборiв акцiонерiв). Посадова особа не має статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обiймала посаду бухгалтера в ПС ОСС «Центральний ринок» м. Суми Посадову особу обрано термiном до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.