Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

в.о. Голови правлiння       Гудименко Костянтин Євгенiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.05.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 215
4. Код за ЄДРПОУ
02468606
5. Міжміський код та телефон, факс
050 10 60 005 050 10 60 005
6. Електронна поштова адреса
sod@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №94 Бюлетень Цiннi папери України 24.05.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://sod.sumy.ua/ в мережі Інтернет 21.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.05.2016 звільнено Голова правлiння Верещагiн Євген Володимирович МВ 531579
25.09.2013 Ковпакiвським РВ у м.Суми ДУ МС України в Сумськiй областi
0
Зміст інформації:
Звiльнено 19.05.2016 року (Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 19.05.2016 року, протокол №41) з посади Голови правлiння Верещагiна Євгена Володимировича (паспорт МВ 531579, виданий Ковпакiвським РВ у м.Суми ДУ МС України в Сумськiй областi вiд 25.09.2013 року). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi .Причина звiльнення - за згодою сторiн. На зазначенiй посадi перебувала 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.05.2016 призначено в.о. Голови правлiння Гудименко Костянтин Євгенiйович НО 206195
06.02.2001 Октябрьським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
0
Зміст інформації:
Призначено 20.05.2016 року (Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 19.05.2016 року, протокол №41) на посаду виконучим обов»язки Голови правлiння Гудименка Костянтина Євгенiйовича (паспорт НО 206195 , виданий Октябрьським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi вiд 06.02.2001 року). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi. Обiймає посаду Голови правлiння ПРАТ «Видавництво Полтава». Посадову особу обрано термiном до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.