Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов'язки голови правлiння

 

 

 

Гудименко Костянтин Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.07.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарняорпоративне пiдприємство ДАК"Укрвидавполiграфiя"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02468606

4. Місцезнаходження

40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215

5. Міжміський код, телефон та факс

0542663540 0542663542

6. Електронна поштова адреса

sod@aft.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.07.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.sod.sumy.ua

в мережі Інтернет

22.07.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Примітки:
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин: Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi. Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств.
Товариство не має посади корпоративного секретаря.
Емiтент не випускав похiднi цiннi папери, облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.
В звiтному кварталi Товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, тому iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається.
В звiтному кварталi Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, тому iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається.
В звiтному кварталi Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, тому iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Товариство не має поточного рахунку в iноземнiй валютi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарняорпоративне пiдприємство ДАК"Укрвидавполiграфiя"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №184649

3. Дата проведення державної реєстрації

06.12.2001

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

4896081

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

100

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12 Друкування iншої продукцiї, 22.12 Видання газет, 52.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, наглядова рада, правлiння, ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Сумська фiлiя АТ "Ощадбанк" м. Суми

2) МФО банку

337568

3) поточний рахунок

26004109704

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Виконуючий обов'язки голови правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гудименко Костянтин Євгенiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ ГРОСС ГРУП, директор

8. Опис

Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Без довiреностей представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi правочиннi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Керує роботою правлiння, забезпечує стабiльну роботу Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю правлiння, органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових його засiдань. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдань правлiння. Звiтує перед наглядовою радою та загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою у статутному капiталi не володiє.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавав.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи вiдбулися змiни : зiдно з рiшенням наглядової ради Товариства вiд 19.05.2016, протокол №41, звiльнено 19.05.2016 з посади голови правлiння Верещагiна Євгена Володимировича за згодою сторiн, призначено 20.05.2016 виконуючим обов'язки голови правлiння Гудименка Костянтина Євгенiйовича.

1. Посада

Член правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Носов Володимир Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Сумська митниця, старший iнспектор митного поста

8. Опис

Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує функцiї голови правлiння в разi його вiдсутностi, вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства за дорученням голови правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою у статутному капiталi не володiє.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавав.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Член правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташрiпова Валентина Iванiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4. Рік народження

1965

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПС ОСС "Центральний ринок" м. Суми, бухгалтер

8. Опис

Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, складання фiнансової звiтностi Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою у статутному капiталi не володiє.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Голова наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiнакова Леля Валерiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРАТ "Укрполiграфпостач", заступник голови правлiння

8. Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Мiнакова Л. В. не є акцiонером Товариства, не є незалежним директором, в наглядовiй радi Товариства є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя".
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Член наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисюк Наталiя Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4. Рік народження

1960

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу

8. Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Денисюк Н. М. не є акцiонером Товариства, не є незалежним директором, в наглядовiй радi Товариства є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя".
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Член наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Дмитро Сергiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

13

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРАТ "Український НДI спецiальних видiв друку" КП ДАК "Укрвидавполiграфiя", генеральний директор

8. Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Мельник Д. С. не є акцiонером Товариства, не є незалежним директором, в наглядовiй радi Товариства є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя".
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Ревiзор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Тетяна Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

10

8. Опис

Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дорученням загальних зборiв, наглядової ради або з власної iнiцiативи. Доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташрiпова Валентина Iванiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в

4. Рік народження

1965

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПС ОСС "Центральний ринок" м. Суми, бухгалтер

8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою у статутному капiталi не володiє.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8, м. Київ, 04071

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

(044)279-60-51 (044)279-60-51

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

9. Опис

Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011року


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.11.2010

92/18/1/10

Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117121

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

4896081

4896081

100

Опис

Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Емiсiя (випуск) ЦП здiйснено в процессi приватизацiї та з метою залучення стороннiх iнвестицiй.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

70.2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2072.4

X

X

Усього зобов'язань

X

2142.6

X

X

Опис:

д/в

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 07 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарняорпоративне пiдприємство ДАК"Укрвидавполiграфiя"

за ЄДРПОУ

02468606

Територія

Сумська

за КОАТУУ

5910136300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Друкування іншої продукції

за КВЕД

18.12

Середня кількість працівників

7

Одиниця виміру: тисрн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

вул. Герасима Кондратьєва, 215, м. Суми, Сумська обл., тел. 0542663540

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 30.06.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

30.0

30.0

Основні засоби:

1010

2003.7

2028.1

- первісна вартість

1011

8247.5

8334.2

- знос

1012

( 6243.8 )

( 6306.1 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

6.0

6.0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

2039.7

2064.1

II. Оборотні активи

Запаси

1100

214.0

206.7

- у тому числі готова продукція

1103

120.6

116.3

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

70.5

117.5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

1.0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

18.2

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

48.5

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

90.0

0

Усього за розділом II

1195

442.2

324.2

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2481.9

2388.3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4896.0

4896.0

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-4558.6

-4650.3

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

337.4

245.7

II. Довгострокові забовзання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

1408.0

1408.0

- товари, роботи, послуги

1615

135.1

42.8

розрахунками з бюджетом

1620

14.8

70.2

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0

4.6

- з оплати праці

1630

18.3

17.0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

568.3

600.0

Усього за розділом IІІ

1695

2144.5

2142.6

ІV. Зобовзання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2481.9

2388.3


 

2. Звіт про фінансові результати
за квартал р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

340.2

180.0

Інші операційні доходи

2120

( 349.8 )

( 102.0 )

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

690.0

282.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 226.7 )

( 298.0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 781.7 )

( 388.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

( -91.7 )

( -106.0 )

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-91.7

-106.0

 

Примітки до балансу

д/в

Примітки до звіту про фінансові результати

д/в

Керівник

Гудименко К. Є.

Головний бухгалтер

Ташрiпова В. I.