Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов'язки голови правлiння

 

 

 

Гудименко Костянтин Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

04.07.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня"корпоративне пiдприємство ДАК"Укрвидавполiграфiя"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02468606

4. Місцезнаходження

40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215

5. Міжміський код, телефон та факс

0542663540 0542663542

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.07.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.sod.sumy.ua

в мережі Інтернет

04.07.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Примітки:
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин: Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi. Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств.
Товариство не має посади корпоративного секретаря.
Емiтент не випускав похiднi цiннi папери, облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Товариство не має поточного рахунку в iноземнiй валютi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня"корпоративне пiдприємство ДАК"Укрвидавполiграфiя"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №184649

3. Дата проведення державної реєстрації

06.12.2001

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

4896081

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

100

8. Середня кількість працівників (осіб)

6

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12.0 Друкування iншої продукцiї, 22.12.0 Видання газет, 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, Спостережна рада, Правлiння, Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Сумська фiлiя АТ "Ощадбанк" м. Суми

2) МФО банку

337568

3) поточний рахунок

26004109704

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Верещагiн Євген Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МВ 531579 25.09.2013 Ковпакiвським РВ у м. Сумах

4. Рік народження

1989

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

7

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Сумська митниця ДФС, державний iнспектор вiддiлу митного оформлення.

8. Опис

Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Без довiреностей представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi правочиннi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Керує роботою правлiння, забезпечує нормальну роботу Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю правлiння, органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових його засiдань. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдань правлiння. Звiтує перед наглядовою радою та загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть правлiння.
Обраний рiшенням зборiв вiд 10 червня 2015 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою у статутному капiталi не володiє.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Член правлiння/Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташрiпова Валентина Iванiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 218346 22.11.1996 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi

4. Рік народження

1965

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПС ОСС "Центральний ринок" м. Суми, бухгалтер

8. Опис

Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства, забезпечуєведення бухгалтерського облiку, складання фiнансової звiтностi Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 09 жовтня 2015 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою у статутному капiталi не володiє.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Член правлiння/заступник голови правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Носов Володимир Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МВ 017756 02.04.2002 Зарiчний ВМСМУ УМВС України в Сумськiй областi

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Сумська митниця, старший iнспектор митного поста

8. Опис

Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Обраний рiшенням зборiв вiд 09 жовтня 2015 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою у статутному капiталi не володiє.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Ревiзор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Тетяна Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києвi

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики

8. Опис

Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства.Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю комiсiї: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових її засiдань. Здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв, спостережної ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв. Доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою у статутному капiталi не володiє.
Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Член спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Дмитро Сергiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

25

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРАТ "Український НДI спецiальних видiв друку" КП ДАК "Укрвидавполiграфiя", генеральний директор

8. Опис

Часткою у статутному капiталi не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Член спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисюк Наталiя Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1960

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Укрiнвестсинтез", начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв

8. Опис

Часткою у статутному капiталi не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

1. Посада

Голова спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiнакова Леля Валерiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРАТ "Укрполiграфпостач", заступник голови правлiння

8. Опис

Часткою у статутному капiталi не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.
Протягом звiтного кварталу в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8, м. Київ, 04071

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

(044)279-60-51 (044)279-60-51

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

9. Опис

Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011року


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.11.2010

92/18/1/10

Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000117121

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

4896081

4896081

100

Опис

Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Емiсiя (випуск) ЦП здiйснено в процессi приватизацiї та з метою залучення стороннiх iнвестицiй


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

41.2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2090.8

X

X

Усього зобов'язань

X

2132.0

X

X

Опис:

д/в


СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 04 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня"корпоративне пiдприємство ДАК"Укрвидавполiграфiя"

за ЄДРПОУ

02468606

Територія

за КОАТУУ

5910136300

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

18.12

Середня кількість працівників

6

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса, телефон

40021, м. Суми,вул. Герасима Кондратьєва, б. 215, тел. 0542663540

 

1. Баланс
на 31.03.2016 р.

Форма № 1-мc

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Основні засоби:

1010

1932.6

1980.8

- первісна вартість

1011

8176.4

8263.2

- знос

1012

( -6243.8 )

( -6282.4 )

Інші необоротні активи

1090

107.0

107.0

Усього за розділом I

1095

2039.6

2087.8

II. Оборотні активи

Запаси

1100

214.0

216.5

Поточна дебіторська заборгованість

1155

89.8

67.8

Гроші та їх еквіваленти:

1165

48.5

52.2

Інші оборотні активи

1190

90.0

0

Усього за розділом II

1195

442.3

336.5

Баланс

1300

2481.9

2424.3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Капітал

1400

4896.0

4896.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-4558.6

-4603.7

Усього за розділом I

1495

337.4

292.3

II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги

1615

1517.1

1508.0

- розрахунками з бюджетом

1620

14.8

41.2

- розрахунками зі страхування

1625

0

5.4

- розрахунками з оплати праці*

1630

18.3

19.9

Інші поточні зобов'язання

1690

594.3

557.5

Усього за розділом IІІ

1695

2144.5

2132.0

Баланс

1900

2481.9

2424.3


 

Звіт про фінансові результати за квартал р.

Форма № 2-мс

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

447.0

160.7

Інші доходи

2160

0

0

Разом доходи (2000 + 2240)

2280

447.0

160.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(-374.6)

(-91.9)

Інші витрати

2165

( -117.5 )

( -98.0 )

Разом витрати (2050 + 2165)

2285

492.1

189.9

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-45.1

-29.2

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

0

0

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

2350

( -45.1 )

( -29.2 )

 

Примітки до балансу

д/в

Примітки до звіту про фінансові результати

д/в

Керівник

Гудименко Костянтин Євгенiйович

Головний бухгалтер

Ташрiпова Валентина Iванiвна