Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Верещагiн Є.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 09.10.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40021, м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215
4. Код за ЄДРПОУ
02468606
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 66-35-40 (0542) 66-35-40
6. Електронна поштова адреса
sod215@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.10.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 194 Вiдомостi НКЦПФР 13.10.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://sod.sumy.ua/ в мережі Інтернет 12.10.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.10.2015 призначено Головний бухгалтер Ташрiпова Валентина Iванiвна МА 218346
22.11.1996 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
0
Зміст інформації:
Призначено 08.10.2015 року (Згiдно наказу № 11-К вiд 08.10.2015 року) на посаду Головного бухгалтера Ташрiпову Валентину Iванiвну (паспорт МА 218346 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi вiд 22 листопада 1996 року). Посадова особа не володiє статутним капiталом. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Обiймала посаду бухгалтера в ПС ОСС «Центральний ринок» м. Суми. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає