Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Верещагiн Євген Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.08.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК " УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ "
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40021, Суми, Герасима Кондратьєва, 215
4. Код за ЄДРПОУ
02468606
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 66-35-40 (0542) 66-35-40
6. Електронна поштова адреса
ozhukova@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.06.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 108 Бюлетень Цiннi папери України 17.06.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці sod.sumy.ua в мережі Інтернет 10.06.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.06.2015 призначено Головний бухгалтер Жукова Оксана Володимирiвна д\в д\в
д\в
0
Зміст інформації:
Посадова особа головний бухгалтер Жукова Оксана Володимирiвна призначено з 10.06.2015 року .
Згiдно Наказу № 6\1-к вiд 10.06.2015 р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - безстроково
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер ПНВП "Промтехнус"