Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Стулень Iрина Валентинiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.02.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ (ТОВАРИСТВО)
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02468606
1.4 Місцезнаходження емітента
40030, м.Суми, Кiрова, 215
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0542663540 0542663540
1.6 Електронна поштова адреса емітента
irinasod@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.02.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.sod.sumy.ua в мережі Інтернет 19.02.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
-

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 №184649
3.3. Дата державної реєстрації 06.12.2001
3.4. Місцезнаходження 40030, м.Суми, Кiрова, 215
3.5. Статутний капітал (грн.) 4896081.00
3.6. Чисельність працівників (чол.) 12
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть, 22.12.0 Видання газет, 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100.000
3.10. Органи управління емітента Загальнi збори, Спостережна рада, Правлiння, ревiзор.
3.11. Посадові особи емітента Член спостережної ради Мельник Дмитро Сергiйович (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Член спостережної ради Хотенюк Олег Михайлович (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортни даних. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член спостережної ради Денисюк Наталiя Миколаївна (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Голова правлiння Стулень Iрина Валентинiвна. Освiта Сумський Державний унiверситет - фiнанси та кредит за фахом економiка пiдприємництва . Рiк народження 02 лютого 1975 року. Паспорт серiя МА 766324 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України у м.Суми 13 сiчня 2000 року. Iдентифiкацiйний код 2742609029. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвницької роботи 7 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи головний бухгалтер ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Ляшенко Антонiна Борисiвна. Освiта МАУП Сумська фiлiя - економiст з фiнансiв. Рiк народження 23 квiтня 1964 року. Паспорт серiя МВ 102795 виданий Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi 10 вересня 2002 року. Iдентифiкацiйний код 2348904762. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Стаж керiвницької роботи 6 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи начальник вiддiлу кадрiв ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Сiтенко Iгор Георгiйович. Освiта Сумське вище артилерiйське училище - командна токтична артилерiя. Рiк народження 12 грудня 1970 року. Паспорт серiя МА 766637 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 17 сiчня 2000 року. Iдентифiкацiйний код 2591303818. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвницької роботи 5 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи начальник АГВ ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна. Освiта Київський Нацiональний Авiацiйний унiверситет - економiка пiдприємництва. Рiк народження 18 липня 1983 року. Паспорт серiя МЕ 898718 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Iдентифiкацiйний код 3051412427. Загальний стаж 3 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи менеджер з логiстики ТОВ "Iнтерлогiстiк". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
3.12. Засновники емітента Пiдприємство утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї " Українське видаiничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Сумської обласної друкарнi у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку ,передбаченому Указом Перезидента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями), Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 1576-XII (iз змiнами i доповненнями), приведено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України "Про холдинговi компанiї в України" вiд 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини.
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Пiдприємство не створювало iнших пiдприємств.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 26.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 92/18/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук) 4896081
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 1.00
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 4896081

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№189650
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон (044) 279-60-51
6.8. Факс (044) 279-60-51
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.10. Опис Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011 року.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Iнформацiя про основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi. Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю складають на початок звiтного перiоду 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн.. Основнi засоби на початок звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 2711 тис.грн., перiвсна вартiсть - 8161 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 2396 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складає 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн.. Оборотнi активи Товариства на початок звiтного перiоду складають 411 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 460 тис.грн.. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 4 тис.грн.. Iнша поточна заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 18 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 27 тис.грн..Статутний фонд Товариства на початок звiтного перiоду складає 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4896 тис.грн.. Непокритий збиток на початок звiтного перiоду складає 3795 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4051 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок звiтного перiоду складає 103 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 102 тис.грн..Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 17 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 11 тис.грн.. Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 1100 тис.грн., за звiтний перiод - 911 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод складає 951 тиса.грн., за звiтний перiод - 822 тис.грн.. Чистий дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 918 тис.грн., за звiтний перiод 759 тис.грн.. Чистий збиток за попереднiй перiод склав 388 тис.грн., за звiтний перiод - 256 тис.грн..

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ 5910136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.22.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 40030 м.Суми Кiрова, 215
Середня кількість працівників 12

Баланс на 31.12.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 71 71
- первісна вартість 011 71 71
- накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 30 30
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 2711 2396
- первісна вартість 031 8161 8163
- знос 032 5450 5767
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 6 6
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 2818 2503
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 92 101
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 121 118
Товари 140 6 5
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 62 74
- первісна вартість 161 62 74
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 4
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 18 27
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 42 58
- у т.ч. в касі 231 1 1
- в іноземній валюті 240 2 2
Інші оборотні активи 250 68 71
Усього за розділом II 260 411 460
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 3229 2963

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4896 4896
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3795 -4051
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 1101 845
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 1408 1408
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 103 102
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 36 51
- з бюджетом 550 17 11
- з позабюджетних платежів 560 1 0
- зі страхування 570 5 0
- з оплати праці 580 25 20
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 533 526
Усього за розділом IV 620 2128 2118
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3229 2963

Примітки Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю складають на початок звiтного перiоду 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн.. Основнi засоби на початок звiтного перiоду складають залишкова вартiсть - 2711 тис.грн., первiсна вартiсть - 8161 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть - 2396 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складають 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн.. Оборотнi активи Товариства складають на початок звiтного перiоду 411 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 460 тис.грн.. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає - 0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4 тис.грн.. Iнша поточна заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 18 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 27 тис.грн.. Статутний фонд Товариства на початок звiтного перiоду складає 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4896 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги на початок звiтного перiоду складає 103 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 102 тис.грн.. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 17 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 11 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер НЕ передбачено

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 911 1100
Податок на додану вартість 015 152 182
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 759 918
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 822 951
Валовий прибуток:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 63 33
Інші операційні доходи 060 265 288
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 410 505
Витрати на збут 080 3 50
Інші операційні витрати 090 45 88
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 256 388
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 256 388
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 256 388
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 256 388
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 391 353
Витрати на оплату праці 240 341 522
Відрахування на соціальні заходи 250 122 215
Амортизація 260 317 306
Інші операційни витрати 270 106 177
Разом 280 1277 1573
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 4896081.000 4896081.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4896081.000 4896081.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 1100 тис.грн., за звiтний перiод - 911 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод складає 951 тис.грн., за звiтний перiод - 822 тис.грн.. Чистий дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 918 тис.грн., за звiтний перiод - 759 тис.грн.. Збиток вiд звичайної дiяльностi за попереднiй перiод складає 388 тис.грн., за звiтний перiод - 256 тис.грн.. Чистий збиток за попереднiй перiод складає 388 тис.грн., за звiтний перiод - 256 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер НЕ передбачено

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансова звiтнiсть складена не вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.