Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Верещагiн Євген Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2015
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
02468606
4. Місцезнаходження
40021, м.Суми, вул.Герасима Кондратьєва, б. 215
5. Міжміський код, телефон та факс
(0542) 66 35 40 (0542) 66 35 40

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.07.2015
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.sod.sumy.ua в мережі Інтернет 27.07.2015
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi. Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємствi. Товариство не має посади корпоративного секретаря. Емiтент не випускав похiднi цiннi папери, облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №184649
3. Дата проведення державної реєстрації 06.12.2001
4. Територія (область) Сумська
5. Статутний капітал (грн) 4896081
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100
8. Середня кількість працівників (осіб) 7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 18.12 ДРУКУВАННЯ IНШОЇ ПРОДУКЦIЇ,
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ТВБВ 10018/0148 Фiлiї Сумське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" м. Суми
2) МФО банку 337568
3) поточний рахунок 26004109704
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті д/н
5) МФО банку д/н
6) поточний рахунок д/н

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верещагiн Євген Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПРУ Прат УПСК, заступник начальника
8. Опис Призначено з 10.06.2015. Рiшення прийнято єдиним Акцiонером ПРАТ "Сумська обласна друкарня", протокол №32 ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № вiд 09.06.2015 р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жукова Оксана Володимирiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПНВП "Промтехнус", головний бухгалтер
8. Опис Призначено наказом голови правлiння з 10.06.2015. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сiтенко Iгор Георгiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 766637 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
4. Рік народження 1970
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПРАТ "Сумська обласна друкарня" начальник АГВ.
8. Опис Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ляшенко Антонiна Борисiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МВ 102795 10.09.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi
4. Рік народження 1964
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПРАТ "Сумська обласна друкарня", начальник вiддiлу кадрiв
8. Опис Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
1. Посада Ревiзор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Тетяна Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1983
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики.
8. Опис Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
1. Посада Голова правлiння (звiльнено)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стулень Iрина Валентинiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 0
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Звiльнено з 09.06.2015. Рiшення прийнято єдиним Акцiонером ПРАТ "Сумська обласна друкарня", протокол №32 ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № вiд 09.06.2015р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.
1. Посада Голова наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiнакова Леля Валерiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1974
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач"
8. Опис Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.11.2010 92/18/1/10 Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000117121 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 4896081 4896081 100
Опис Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Емiсiя (випуск) ЦП здiйснено в процессi приватизацiї та з метою залучення стороннiх iнвестицiй.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 30 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2093 X X
Усього зобов'язань X 2123 X X
Опис:

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 18.12
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 40021 м.Суми вул.Герасима Кондратьєва, б. 215 (0542) 66 35 40

Форма № 1-м
1. Баланс
на 30.06.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 30 30
Основні засоби: 1010 2107 1970
- первісна вартість 1011 8234 8163
- знос 1012 ( 6127 ) ( 6193 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 6 6
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2143 2006
II. Оборотні активи
Запаси 1100 222 213
- у тому числі готова продукція 1103 117 116
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 94 86
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1 1
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 15
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 107 110
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 90 90
Усього за розділом II 1195 527 515
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2670 2521

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4896 4896
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4306 -4498
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 590 398
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 1408 1408
- товари, роботи, послуги 1615 105 103
розрахунками з бюджетом 1620 8 30
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 13 14
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 546 568
Усього за розділом IІІ 1695 2080 2123
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2670 2521

2. Звіт про фінансові результати
за квартал р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 180 211
Інші операційні доходи 2120 ( 102 ) ( 153 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 282 364
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 90 ) ( 139 )
Інші операційні витрати 2180 ( 298 ) ( 277 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 388 ) ( 416 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -106 ) ( -52 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -106 -52

Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник Верещагiн Євген Володимирович
Головний бухгалтер Жукова Оксана Володимирiвна