Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Стулень Iрина Валентинiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02468606
1.4 Місцезнаходження емітента
40030, м.Суми, Кiрова, 215
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0542663540 0542663540
1.6 Електронна поштова адреса емітента
irinasod@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.sod.sumy.ua в мережі Інтернет 25.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
-

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 №184649
3.3. Дата державної реєстрації 06.12.2001
3.4. Місцезнаходження 40030, м.Суми, Кiрова, 215
3.5. Статутний капітал (грн.) 4896081.00
3.6. Чисельність працівників (чол.) 12
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть, 22.12.0 Видання газет, 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100.000
3.10. Органи управління емітента Загальнi збори, Спостережна рада, Правлiння, ревiзор.
3.11. Посадові особи емітента Член спостережної ради Мельник Дмитро Сергiйович (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Член спостережної ради Мiнакова Лєля Валерiївна (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортни даних. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член спостережної ради Денисюк Наталiя Миколаївна (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Голова правлiння Стулень Iрина Валентинiвна. Освiта Сумський Державний унiверситет - фiнанси та кредит за фахом економiка пiдприємництва . Рiк народження 02 лютого 1975 року. Паспорт серiя МА 766324 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України у м.Суми 13 сiчня 2000 року. Iдентифiкацiйний код 2742609029. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвницької роботи 7 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи головний бухгалтер ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Ляшенко Антонiна Борисiвна. Освiта МАУП Сумська фiлiя - економiст з фiнансiв. Рiк народження 23 квiтня 1964 року. Паспорт серiя МВ 102795 виданий Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi 10 вересня 2002 року. Iдентифiкацiйний код 2348904762. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Стаж керiвницької роботи 6 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи начальник вiддiлу кадрiв ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Сiтенко Iгор Георгiйович. Освiта Сумське вище артилерiйське училище - командна токтична артилерiя. Рiк народження 12 грудня 1970 року. Паспорт серiя МА 766637 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 17 сiчня 2000 року. Iдентифiкацiйний код 2591303818. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвницької роботи 5 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи начальник АГВ ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна. Освiта Київський Нацiональний Авiацiйний унiверситет - економiка пiдприємництва. Рiк народження 18 липня 1983 року. Паспорт серiя МЕ 898718 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Iдентифiкацiйний код 3051412427. Загальний стаж 3 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи менеджер з логiстики ТОВ "Iнтерлогiстiк". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
3.12. Засновники емітента Пiдприємство утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї " Українське видаiничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Сумської обласної друкарнi у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку ,передбаченому Указом Перезидента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями), Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 1576-XII (iз змiнами i доповненнями), приведено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України "Про холдинговi компанiї в України" вiд 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини.
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Пiдприємство не створювало iнших пiдприємств.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 26.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 92/18/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук) 4896081
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 1.00
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 4896081

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№189650
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон (044) 279-60-51
6.8. Факс (044) 279-60-51
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
6.10. Опис Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011 року.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Iнформацiя про основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi. Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю складають на початок звiтного перiоду 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн.. Основнi засоби на початок звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 2396 тис.грн., перiвсна вартiсть - 8163 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 2319 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складає 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн.. Оборотнi активи Товариства на початок звiтного перiоду складають 460 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 413 тис.грн.. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 4 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 4 тис.грн.. Iнша поточна заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 27 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 10 тис.грн..Статутний фонд Товариства на початок звiтного перiоду складає 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4896 тис.грн.. Непокритий збиток на початок звiтного перiоду складає 4051 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4180 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок звiтного перiоду складає 102 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 103 тис.грн..Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 11 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 49 тис.грн.. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт.послуг) за попереднiй перiод складає 188 тис.грн., за звiтний перiод - 118 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод складає 198 тиса.грн., за звiтний перiод -1102 тис.грн.. Чистий фiнансовий результатї за попереднiй перiод складає збиток 85 тис.грн., за звiтний перiод збиток 129 тис.грн..

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 03 | 31
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ 5910136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.22.0
Середня кількість працівників 12
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 40030, м.Суми, вул. Кiрова, 215
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 71 71 0
первісна вартість 1001 71 71 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 30 30 0
Основні засоби: 1010 2396 2319 0
первісна вартість 1011 8163 8163 0
знос 1012 5767 5844 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

6

6

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2503 2426 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 224 210 0
Виробничі запаси 1101 101 88 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 118 117 0
Товари 1104 5 5 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 74 45 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 4 4 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27 10 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 60 54 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 59 54 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 71 90 0
Усього за розділом II 1195 460 413 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2963 2839 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 4896 4896 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4051 -4180 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 845 716 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1408 1408 0
за товари, роботи, послуги 1615 102 103 0
за розрахунками з бюджетом 1620 11 49 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 51 26 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 526 516 0
Усього за розділом IІІ 1695 2118 2123 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2963 2839 0

Примітки Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю складають на початок звiтного перiоду 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн. Основнi засоби на початок звiтного перiоду складають: залишкова вартiсть - 2396 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова 2319 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на кiнець звiтного перiоду 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн. Оборотнi активи Товариства складають на початок звiтного перiоду 460 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 413 тис.грн. Дебiторстка заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 4 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4 тис.грн .Iiнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 27 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 10 тис.грн. Статутний фонд Товариства на початок звiтного перiоду складає 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду- 4896 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок звiтного перiоду 102 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 103 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 11 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 49 тис.грн.
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 03 | 31
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02468606
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 31.03.2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 118 188
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 110 198
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 8 0
Валовий: збиток 2095 0 10
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 56 74
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 122 137
Витрати на збут 2150 0 0
Інші операційні витрати 2180 71 11
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 129 85
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 0 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 129 85
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 129 85
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -129 -85
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 68 87
Витрати на оплату праці 2505 76 88
Відрахування на соціальні заходи 2510 27 32
Амортизація 2515 78 82
Інші операційні витрати 2520 54 56
Разом 2550 303 345
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4896081 4896081
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4896081 4896081
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.02635 -0.01736
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.02635 -0.01736
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за попереднiй перiод 188 тис.грн., за звiтний перiод - 118 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) за попереднiй перiод складає 198 тис.грн., за звiтний перiод - 110 тис.грн. Чистий фiнансовий результат за попереднiй перiод складає збиток 85 тис.грн., за звiтний перiод збиток - 129 тис.грн.
Керівник Стулень Iрина валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено