Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Стулень Iрина Валентинiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02468606
4. Місцезнаходження
немає, 40030, м.Суми, Кiрова, 215
5. Міжміський код, телефон та факс
(0542) 663540 (0542) 663540
6. Електронна поштова адреса
irinasod@ mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Газета " Вiдомостi НКЦПФР" № 81 (2085)   29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.sod.sumy.ua в мережі Інтернет 28.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство не здiйснює економiчну дiяльнiсть, яка пiдлягає лiцензуванню, тому iнформацiя щодо люцензiй вiдсутня. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб, тому iнформацiя вiдсутня. Посада корпоративного секретаря на пiдприємствi вiдсутня. Обов"язкова рейтингова оцiнка емiтента у вiдповiдностi до ст.4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не проводилась, тому iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня. . Дивiденди не нараховувались в зв'язку з збитковою дiяльнiстю.Форма iснування акцiй Товариства-бездокументарна, тому iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Емiтент не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй; iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Товариство не складало. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Пiдприємство не здiйснювало випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iнших цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 184649
3. Дата проведення державної реєстрації
06.12.2001
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
4896081
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
22.12.0 Видання газет
52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори, Спостережна рада, Правлiння, ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБIЗНЕСБАНК"
2) МФО банку
300249
3) поточний рахунок
26000031757002
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" 21661711 03057Україна м.Київ Довженка, 3 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стулень Iрина Валентинiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 13.01.2000 КовпакiвськимРВ СМУ УМВС України у м.Суми
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ"Сумська обласна друкарня" корпоративне пiцдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", виконуючий обов'язки голови правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014
9) Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Без довiреностей представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi правочиннi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Керує роботою правлiння, забезпечує нормальну роботу Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю правлiння, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових його засiдань. Пiдтримує постiй нi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.Несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур , пов'язаних iз режимом безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань правлiнь, а також за забезпечення захисту та збереження конфеденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiстить у протоколах та матерiалах засiдань правлiння. Звiтує перед наглядовою радою та загальними зборами про дiяльнiсть правлiння. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року.Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ляшенко Антонiна Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 10.09.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", начальник вiддiлу кадрiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014
9) Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiтенко Iгор Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" , начальник адмiнiстративно- господарського вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014
9) Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014
9) Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства.Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю комiсiї: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових її засiдань. Здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв, спостережної ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв. Доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Дмитро Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 5 рокiв
9) Опис
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особо не надала згоду на розкриття повної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнакова Лєля Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 5 рокiв
9) Опис
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особо не надала згоду на розкриття повної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисюк Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 5 рокiв
9) Опис
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоду на розкриття повної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Стулень Iрина Валентинiвна МА 13.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України у м.Суми 0 0.00000000000 0 0 0 0
Заступник голови правлiння Ляшенко Антонiна Борисiвна МВ 10.09.2002 зарiчним ВМ СМВ УМВС України 0 0.00000000000 0 0 0 0
Заступник голови правлiння Сiтенко Iгор Георгiйович МА 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна МЕ Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член спостережної ради Мельник Дмитро Сергiйович 0 0 0 0 0 0
Член спостережної ради Мiнакова Лєля Валерiївна 0 0 0 0 0 0
Член спостережної ради Денисюк Наталiя Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" 21661711 03057 Україна немає м.Київ Довженка, 3 4896081 100.00000000000 4896081 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.04.2014
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис 1. Затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2013 рiк.
2. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2013р. 3. Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2013 рiк.
4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2013 рiк.
5. Затвердження фiнансового плану ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2013 рiк.
6. Про передачу в оренду майна ПрАТ "Сумська обласна друкарня" .

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна немає м.Київ Б.Грiнчека, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)279-60-51
Факс (044)279-60-51
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.11.2010 92/18/1/10 Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000117121 Бездокументарні іменні 1.000 4896081 4896081.000 100.000000000000
Опис Iнформацiя вiдсутня.
 

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня " корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" ( далi за текстом - Корпоративне пiдприємство) утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Сумської обласної друкарнi у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 " Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями), Закону України " Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 1576-XII ( iз змiнами i доповненнями ), приведено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України "Про холдинговi компанiї в Укараїнi" вiд 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини.
 
Товариство має виробничу дiльницю.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 7 осiб.
 
 
 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2012 року не надходило.
 
У ПРАТ "Сумська обласна друкарня" бухгалтерський облiк ведеться згiдно з нацiональними стандартами України, розроблене Положення про облiкову полiтику товариства з вимогами закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " № 996-XIV ВIД 16.07.99. На пiдприємсвi передбачено журнально-ордерну форму ведення бухгалтерськогооблiку. Бухгалтерський облiк автоматизовано.
 
Друкарська продукцiя.
 
За останнi 5 рокiв значного придбання , або вiдчуження активiв не було. Залучення будь-яких iнвестицiй не планується.
 
 
Для здiйснення своєї дiяльностi Товариство має будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, малоцiннi та швидкозношуванi передмети, iнструмент та iншi основнi засоби.
 
Низька платоспроможнiсть покупцiв готової продукцiї, невизначеннiсть окремих питань податкового законодавства, а також велика конкурентоспроможнiсть.
 
По результатам перевiрок державними контролюючими органами товариство не порушувало законодавства, штрафнi санкцiї вiдсутнi.
 
Фiнансування господарської дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.
 
Вiдсутнi.
 
Пiдприємство планує збiльшення обсягiв виробництва, розширити асортимент готової продукцiї, для пiдвищення ефективностi дiяльностi планує реалiзацiю орендних послуг вiльних примiщень та лiквiдувати збиткову дiяльнiсть.
 
Дослiджень та розробок Товариством не проводиться.
 
 
Вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8132.000 8132.000 0.000 0.000 8132.000 8132.000
будівлі та споруди 4121.000 4121.000 0.000 0.000 4121.000 4121.000
машини та обладнання 3715.000 3715.000 0.000 0.000 3715.000 3715.000
транспортні засоби 131.000 131.000 0.000 0.000 131.000 131.000
інші 165.000 165.000 0.000 0.000 165.000 165.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 8132.000 8132.000 0.000 0.000 8132.000 8132.000
Опис Основнi засоби вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок,якi було проведено за рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України, починаючи з 1992 року.
Основнi засоби щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, тимчасове не використовуються (консервацiя), вилучених з облiку для продажу не значиться.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством. Нарахування амортизацiя проводиться прямолiнiйним методом за єдиними встановленими державою нормами.
Витрати на проведення поточних та капiтальних ремонтiв на протязi року вiдносились на витрати операцiйної дiяльностi.
На малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi знаходятьсяв експлуатацiї нараховувався взнос в розмiрi 100%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 590.000 653.000
Статутний капітал (тис. грн.) 4896.000 4896.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4896.000 4896.000
Опис Чистi активи товариства меншi за величину статутного капiталу.
Висновок Вимоги чинного законодавства не витримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2072 X X
Усього зобов'язань X 2080 X X
Опис: Поточнi зобов'язання iстотно не змiнилися з попереднiм перiодом.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Полiграфiчна продукцiя вiдсутня 443.00 100.00 вiдсутня 443.00 100.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 26.00
2 Витрати на оплату працi 30.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 11.00
4 Амортизацiя 17.00
5 Iншi операцiйнi витрати 16.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма"Український корпоративний аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04050, м. Київ, вул.Мельникова, б.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк
Думка аудитора*** відмова від висловлення думки

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма"Український корпоративний аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04050, м.Київ , вул. Мельникова, б.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.04.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Сумська обласна друкарня» Корпоративне
пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за рiк,
який закiнчився 31 грудня 2014 року
1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Повне найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
Скорочене найменування пiдприємства: ПРАТ "Сумська обласна друкарня"
Код ЄДРПОУ: 02468606
Органiзацiйно-правова форма: 230 – акцiонерне товариство
Форма власностi: 10 – приватна власнiсть
Мiсцезнаходження: 40030, м. Суми, вул. Кiрова, буд. 215
Телефон/факс: (542) 626119; (542) 663540
№ витягу з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, дата державної реєстрацiї та дата видачi витягу: Витяг №529375 серiя АД (дата та № запису в ЄДР ЮО та ФО-П: 06.12.2001р.; 11.10.2004р.; № 1 632 120 0000 000385 вiд 13 лютого 2014 року
Орган, що видав виписку: Реєстрацiйна служба Сумського мiського управлiння юстицiї у Сумськiй областi (Державний реєстратор – Наливайко Iрина Андрiївна)
№ виписки з єдиного державного реєстру юри-дичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, дата державної реєстрацiї та дата видачi виписки: Виписка №529373 серiя АД (дата та № запису в ЄДР ЮО та ФО-П: 06.12.2001р.; 11.10.2004р.; № 1 632 120 0000 000385 вiд 13 лютого 2014 року
Орган, що видав виписку: Реєстрацiйна служба Сумського мiського управлiння юстицiї у Сумськiй областi (Державний реєстратор – Якимович Катерина Миколаївна)
№ свiдоцтво про державну реєстрацiю та дата реєстрацiї товариства: Свiдоцтво №184649 серiя А01
вiд 06 грудня 2001 року
Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю: 18 жовтня 2010 року
Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Сумської мiської ради
Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: Реєстрацiйний номер: № 92/18/1/10
Форма iснування акцiй: бездокументарна
Вид цiнних паперiв Акцiї iменнi простi
Тип цiнних паперiв Iменнi цiннi папери
Дата реєстрацiї випуску акцiй: 26 листопада 2010 року
Орган, що видав свiдоцтво: Сумське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Виписка з реєстру кодiв цiнних паперiв: По реєстрацiйному номеру: № 92/18/1/10 вiд 26.11.2010 р.
Вид цiнних паперiв: Акцiї
Тип та форма випуску цiнних паперiв: Простi iменнi
Форма iснування акцiй: Бездокументарна
Загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за кодом цiнних паперiв: 4896081,00 грн.
Код цiнних паперiв: UA4000117121
Дата складання виписки: 21 квiтня 2011 року
Орган, що видав виписку: Нацiональний депозитарiй України
№ свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть та дата реєстрацiї: Свiдоцтво №100315157 серiя НБ №249182 IПН: 024686018190
вiд 08 серпня 1997 року
Дата початку дiї свiдоцтва: 26 грудня 2010 року
Орган, що видав свiдоцтво: Державна податкова iнспекцiя в м. Суми
Поточний рахунок: №-26000031757002 Публiчне акцiонерне товариство КБ "Брокбiзнесбанк", МФО 300249
Основнi види дiяльностi за КВЕД:

• 22.22.0 – Iнша полiграфiчна дiяльнiсть (основний).
• 22.12.0 – Видання газет.
• 52.11.0 – Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.
• 51.47.2 – Оптова торгiвля папером, картоном, книгами, жу-рналами та канцелярським приладдям.
(Згiдно Довiдки серiя АА №309874 «З єдиного державного реєстру пiд-приємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 20 жовтня 2010 року; дата видачi довiдки -20 жовтня 2010 року ).
Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ:

• S.11001 – державнi нефiнансовi корпорацiї.
(Згiдно Довiдки серiя АА №309874 «З єдиного державного реєстру пiд-приємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 20 жовтня 2010 року; дата видачi довiдки -20 жовтня 2010 року ).


Внесення змiн до Статуту: ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державним реєстратором
вiд 18.10.2010 р. № запису
1 632 105 0008 000385 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшенням загальних зборiв акцiоне-рiв товариства (єдиний акцiонер)
вiд 12.10.2010 року /Протокол №4/.
Статут Приватного акцiонерного товариства «Сумська об-ласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» – викладено в новiй редакцiї. Дiючий Статут Товариства.
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державним реєстратором
вiд 18.05.2011 р. № запису
1 632 105 0009 000385 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом (рiшенням) єдиного
акцiонера товариства вiд 11.05.2011 року /Наказ (рiшення) №45-а/.
До дiючого Статуту Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» - внесено окремi Змiни та Доповнення.
Внесення змiн до Статуту протягом звiтного перiоду: Протягом 2014 року змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпо-ративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» – не вносилися.
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА видання 2013 року – рiшення АПУ №304/1 вiд 24 грудня 2014 року) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.01.2015 року №31 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 04.02.2015 р. за №131/26576).
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та облiкової полiтики Пiдприємства. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” за 2014 рiк (звiтний перiод – з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року), яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
Баланс – Звiт про фiнансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2014 року.
Звiт про фiнансовi результати – Звiт про сукупний дохiд (форма №2) за 2014 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв – за прямим методом (форма №3) за 2014 рiк.
Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2014 рiк.
Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2013 рiк.
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2014 рiк.
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики за 2014 рiк.
Пояснювальнi примiтки до фiнансових звiтiв (форми №1, №2, №3, №4) за 2014 рiк.
Додатки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви¬користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помил¬ки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.
5.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Пiдприємство на протязi 2014 року не створювало резерв на оплату вiдпусток та не проводило розрахунок вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань.
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слiд привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору та загальної стабiлiзацiї економiки нашої країни, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi.
Аудитор не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ”.
5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА видання 2013 року – рiшення АПУ №304/1 вiд 24 грудня 2014 року) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки (модифiкованої думки)» фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2014 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор отримав свiдоцтва щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Пiдприємства, а саме: вартiсть чистих активiв пiсля закiнчення 2011-2014 р. р. є меншою вiд статутного капiталу Товариства (суперечить вимогам ст. 155 п. 3 §. 1 гл. 8 р. 1 кн. 1 Цивiльного кодексу України).
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
6.1.Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року, з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 590 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 4896 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 4896 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв менше суми скоригованого статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ст. 155 п.3 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями), i розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” за 2014 рiк в повнiй мiрi не забезпечений чистими активами пiдприємства.
Приватне акцiонерне товариство „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi („Баланс” – Звiт про фiнансовий стан, „Звiт про фiнансовi результати” – Звiт про сукупний дохiд, „Звiт про рух грошових коштiв” – за прямим методом, „Звiт про власний капiтал”, „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2014 рiк у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства.
6.2.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3.Значнi правочини.
На думку аудитора, значнi правочини – 10 /десять/ i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2013 р. – складає 2739 тис. грн.; сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 273,9 тис. грн.) Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», у контекстi вимог ст. 70 роздiлу XIII Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями), станом на 31 грудня 2014 року не вчинялися i, вiдповiдно, за перiод з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року виконання значних правочинiв товариством не вiдбувалося.
Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Товариством вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи управлiння: загальнi збори акцiонерiв (єдиний акцiонер), наглядова рада, ревiзор, правлiння. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом Товариства, затвердженого рiшенням загальних зборiв вiд 12.10.2010 року (Протокол №4 вiд 12.10.2010 р.); зi змiнами та доповненнями затвердженими рiшенням єдиного акцiонера вiд 11.05.2011 року (Рiшення /наказ/ №45-а вiд 11.05.2011 р).
Дiючий Статут Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (зареєстровано - номер розпису 16321050008000385 вiд 18 жовтня 2010 року; зi змiнами та доповненнями зареєстрованими - номер розпису 16321050009000385 вiд 18 травня 2011 року) в цiлому не суперечить вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
В Приватному акцiонерному товариствi «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» станом на 31.12.2014 року прийняттi i впровадженнi наступнi внутрiшнi положення:
• Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про наглядову раду ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про правлiння ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про посадових осiб органiв управлiння ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
• Кодекс корпоративного управлiння ПРАТ «Сумська обласна друкарня» (затверджено Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера № 33А вiд 11.04.2012 р.).
Протягом звiтного року голова правлiння Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» та дiючим Положенням про правлiння Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ».
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснює ревiзор Товариства, у вiдповiдностi до вимог ст. ст. 73-74 роздiлу XIV Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями), дiючого Статуту Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» та дiючого Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ».
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». У Товариствi внутрiшнiй контроль (аудит), проводиться лише ревiзором, в штатному розпису пiдприємства вiдсутнiй працiвник, на якого б були покладеннi функцiї щодо проведення внутрiшнього аудиту товариства.
6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.
Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
6.6 Аналiз фiнансового стану Товариства
Довiдка про фiнансовий стан Товариства, яка додається до аудиторського висновку, мiстить визначення коефiцiєнтiв, на пiдставi яких здiйснюється аналiз фiнансового стану товариства.
Джерелами визначення даних показникiв були:
Баланс – Звiт про фiнансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2014 року.
Звiт про фiнансовi результати – Звiт про сукупний дохiд (форма №2) за 2014 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв – за прямим методом (форма №3) за 2014 рiк.
Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2014 рiк.
Аналiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Приватного акцiонерного товариства „Сумська обласна друкарня” Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» станом на 31.12.2014 року (Додаток №1) свiдчить про те, що загальний фiнансовий стан Товариства є умовно задовiльним, в зв’язку з його не достатньою лiквiднiстю, збитковою дiяльнiстю та значною фiнансовою залежнiстю вiд залученого капiталу.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит” (Аудитор).
Код за ЄДРПОУ: 33620564.
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво №3615 згiдно рiшення №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р,. термiн чинностi подовжено до 29 сiчня 2020 року (згiдно рiшення №307/3 вiд 29.01.2015 р.).
Мiсцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, б. 12.
Дата та номер Рiшення Комiсiї про внесення змiн до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: №1185 вiд 30.06.2010 р. термiн дiї до 29 квiтня 2015 року.
Дата та номер Рiшення Комiсiї про внесення змiн до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: реєстрацiйний №148 вiд 13.08.2013 р., термiн дiї подовжено до 29 квiтня 2015 року ( реєстрацiйний №247 вiд 05.01.2015 р.).
Телефон (факс) аудиторської фiрми: (062) 206-84-23.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту: №20/03/15-36П вiд 20.03.2015 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки 20.03.2015 р., дата закiнчення перевiрки 15.04.2015 р.

Виконавець
Сертифiкат аудитора серiї А №005638 рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р. — рiшення Аудиторської палати України №195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р. Лук’янова Н.В.
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма
«Український корпоративний аудит»
сертифiкат серiї А №005638, рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р.— рiшення Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р.

Лук’янова Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ 5910136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.22.0
Середня кількість працівників 7
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 40030, м.Суми, вул.Кiрова, 215
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 71 71 0
первісна вартість 1001 71 71 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 30 30 0
Основні засоби: 1010 2178 2036 0
первісна вартість 1011 8163 8163 0
знос 1012 5985 6127 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

6

6

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2285 2143 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 206 222 0
Виробничі запаси 1101 84 100 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 117 117 0
Товари 1104 5 5 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 102 94 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 13 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 43 107 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 43 107 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 89 90 0
Усього за розділом II 1195 454 527 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2739 2670 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4896 4896 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4243 -4306 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 653 590 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1408 1408 0
за товари, роботи, послуги 1615 102 105 0
за розрахунками з бюджетом 1620 15 8 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 16 13 0
за одержаними авансами 1635 29 26 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 516 520 0
Усього за розділом IІІ 1695 2086 2080 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2739 2670 0

Примітки Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю на початок звiтного перiоду складають 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн.. Основнi засоби на початок звiтного перiоду складають залишкова вартiсть 2178 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 2036 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складає 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн.. Оборотнi активи Товариства складають на початок звiтного перiоду 454 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 527 тис.грн.. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 1 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 1 тис.грн.. Iнша поточна заборгованнiсть на початок звiтного перiоду складає 13 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 13 тис.грн.. Статутний фонд Товариства 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 4896 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок звiтного перiоду складає 102 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 105 тис.грн.. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 15 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 8 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 443 454
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 303 ) ( 345 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

140

109
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 321 253
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 369 ) ( 365 )
Витрати на збут 2150 ( 2 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 153 ) ( 189 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 63 ) ( 192 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 63 ) ( 192 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 63 ) ( 192 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -63 -192

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 217 199
Витрати на оплату праці 2505 248 288
Відрахування на соціальні заходи 2510 87 102
Амортизація 2515 142 218
Інші операційні витрати 2520 132 92
Разом 2550 826 899

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4896081 4896081
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4896081 4896081
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.01 -0.04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.01 -0.04
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за аналогiчний перiод попереднього року 454 тис.грн., за звiтний перiод - 443 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованної продукцiї за аналогiчний перiод попереднього року 345 тис.грн., за звiтний перiод - 303 тис.грн.
Збиток вiд звичайної дiяльностi за аналогiчний перiод попереднього року 109 тис.грн., за звiтний перiод - 140 тис.грн.. Чистий фiнансовий результат збиток за аналогiчний перiод попереднього року 192 тис.грн., за звiтний перiод - 63 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

535

479
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 20 21
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 367 298
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 308 )

( 245 )
Праці 3105 ( 205 ) ( 238 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 147 ) ( 135 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 190 ) ( 192 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 104 ) ( 115 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 86 ) ( 77 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 8 ) ( 5 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 64 -17
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 64 -17
Залишок коштів на початок року 3405 43 60
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 107 43

Примітки Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi; Надходження за звiтний перiод складає: реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт. послуг) - 535 тис.грн., iншi надходження - 367 тис.грн.. Витрачання на оплату за звiтний перiод складає: товарiв (робiт, послуг) - 308 тис.грн., працi - 205 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи - 147 тис.грн., зобов'язань з податкiв i зборiв - 190 тис.грн., iншi витрачання - 8 тис.грн.. Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод складає 64 тис.грн.. Залишок коштiв на початок року складає 43 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року - 107 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4896 0 0 0 -4243 0 0 653
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4896 0 0 0 -4243 0 0 653
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -63 0 0 -63
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -63 0 0 -63
Залишок на кінець року 4300 4896 0 0 0 -4306 0 0 590

Примітки Залишок на початок року складає: статутний капiтал - 4896 тис.грн., непокритий збиток - (4243) тис.грн.. Скоригований залишок на початок року складає: статутний капiтал - 4896 тис.грн., непокритий збиток - (4243) тис.грн.. Чистий збиток за звiтний перiод складає 63 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено