Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Стулень Iрина Валентинiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02468606
1.4. Місцезнаходження емітента
немає, 40030, м.Суми, Кiрова, 215
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0542) 663540 (0542) 663540
1.6. Електронна поштова адреса емітента
irinasod@ mail.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у 0 0  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.sod.sumy.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки За звiтний перiод пiдприємство не отримувало лiцензii (дозволи) на окремi види дiяльностi. Дивiденди не нараховувались в зв'язку з збитковою дiяльнiстю. На протязi 2012 року пiдприємство не проводело операцiй з цiнними паперами.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "Сумська обласна друкарня"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
40030
3.1.5. Область, район
немає
3.1.6. Населений пункт
м.Суми
3.1.7. Вулиця, будинок
Кiрова, 215
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 184649
3.2.2. Дата державної реєстрації
06.12.2001
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
ВИКОНАВЧИМ КОМIТЕТОМ СУМСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
4896081.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
4896081.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБIЗНЕСБАНК"
3.3.2. МФО банку
300249
3.3.3. Поточний рахунок
26000031757002
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
0
3.3.5. МФО банку
0
3.3.6. Поточний рахунок
0
3.4. Основні види діяльності
22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
22.12.0 Видання газет
52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'єд 21661711 03057Україна м.Київ Довженка, 3 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 12 чоловiк.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 чоловiк.
Фонд оплати працi - 341 тис.грн.
Кадрова програма на пiдприємствi вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Член спостережної оади
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маковiй Вiталiй Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фiрма "ЕРIДАН", заступник начальника кошторисно-договiрного вiддiлу.
6.1.8. Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та об'вязки обумовленi Положенням про наглядову раду товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi не володiє. Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Старчевiч Тетяна Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ Подiльським РУГУ УМВС України у м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укркнига", головний менеджер.
6.1.8. Опис
Винагороду не отримує Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про наглядову раду, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради.Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. Обрана на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саввiн Сергiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН Шевченкiвським РУ ГУ МВС України
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу ДПА України.
6.1.8. Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про наглядову раду, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради.Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.Обрана на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стулень Iрина Валентинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 13.01.2000 КовпакiвськимРВ СМУ УМВС України у м.Суми
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ"Сумська обласна друкарня" корпоративне пiцдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", виконуючий обов'язки голови правлiння.
6.1.8. Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Без довiреностей представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi правочиннi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Керує роботою правлiння, забезпечує нормальну роботу Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю правлiння, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових його засiдань. Пiдтримує постiй нi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.Несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур , пов'язаних iз режимом безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань правлiнь, а також за забезпечення захисту та збереження конфеденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiстить у протоколах та матерiалах засiдань правлiння. Звiтує перед наглядовою радою та загальними зборами про дiяльнiсть правлiння. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року.Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ляшенко Антонiна Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 10.09.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", начальник вiддiлу кадрiв.
6.1.8. Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiтенко Iгор Георгiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" , начальник адмiнiстративно- господарського вiддiлу.
6.1.8. Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябко Iрина Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 22.03.1999 Сумським РВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Середньоспецiальне
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", бухгалтер.
6.1.8. Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Виконує питання дорученi директором товариства ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання мiсячної, квартальної та рiчної фiнансової, податкової та статистичної звiтностi Товариства, а також звiтностi встановленої для внутрiшнього користування. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. Звiльнена з 01.06.2012 року (наказ № 12-К).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики.
6.1.8. Опис
Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства.Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю комiсiї: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових її засiдань. Здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв, спостережної ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв. Доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член наглядової ради Маковiй Вiталiй Григорович АВ 21.08.2001 Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна МЕ 27.05.2003 Подiльським РУ ГУ УМВС України у м.Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Саввiн Сергiй Сергiйович СН 05.12.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова правлiння Стулень Iрина Валентинiвна МА 13.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України у м.Суми 0 0.00000000000 0 0 0 0
Заступник голови правлiння Ляшенко Антонiна Борисiвна МВ 10.09.2002 зарiчним ВМ СМВ УМВС України 0 0.00000000000 0 0 0 0
Заступник голови правлiння Сiтенко Iгор Георгiйович МА 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Головний бухгалтер Рябко Iрина Олександрiвна МА 22.03.1999 Сумським РВ УМВС України в Сумськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна МЕ Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" 21661711 03057 Україна немає м.Київ Довженка, 3 30.11.2003 4896081 100.00000000000 4896081 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.04.2012
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис 1. Затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2011 рiк. 2. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2011р. 3. Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2011 рiк. 4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2011 рiк. 5. Затвердження фiнансового плану ПрАТ "Сумська обласна друкарня" за 2013 рiк. 6. Про передачу в оренду майна ПрАТ "Сумська обласна друкарня" . 7. Затвердження внутрiшнiх положень Корпоративного пiдприємства: - Положення про загальнi збори акцiонерiв (Акцiонера) ПрАТ "Сумська обласна друкарня" ; - Положення про правлiння ПрАТ "Сумська обласна друкарня" ; - Положення про наглядову раду ПрАТ "Сумська обласна друкарня" ; - Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПрАТ "Сумська обласна друкарня" ; - Положення про посадових осiб органiв управлiння ПрАТ "Сумська обласна друкарня" ; - Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПрАТ "Сумська обласна друкарня" ; - Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ "Сумська обласна друкарня" .

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна немає м.Київ Б.Грiнчека, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)279-60-51
Факс (044)279-60-51
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011року.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.11.2010 92/18/1/10 Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000117121 Бездокументарні іменні 1.000 4896081 4896081.000 100.000000000000
Опис Iнформацiя вiдсутня.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня " корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" ( далi за текстом - Корпоративне пiдприємство) утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Сумської обласної друкарнi у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 " Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями), Закону України " Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 1576-XII ( iз змiнами i доповненнями ), приведено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України "Про холдинговi компанiї в Укараїнi" вiд 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Товариство має виробничу дiльницю.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2012 року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У ПРАТ "Сумська обласна друкарня" бухгалтерський облiк ведеться згiдно з нацiональними стандартами України, розроблене Положення про облiкову полiтику товариства з вимогами закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " № 996-XIV ВIД 16.07.99. На пiдприємсвi передбачено журнально-ордерну форму ведення бухгалтерськогооблiку. Бухгалтерський облiк автоматизовано.
Текст аудиторського висновку

Даний аудиторський висновок складений для вищого управлiнського персоналу Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» , для акцiонерiв, для подачi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi регулярної iнформацiї емiтента.
Основнi вiдомостi про емiтента
1 Повна назва товариства Приватне акцiонерне товариство
«Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»
2 Код ЄДРПОУ 02468606
3 Мiсце знаходження 40030, Сумська обл., мiсто Суми, вулиця Кiрова, будинок 215
4 Дата реєстрацiї 06.12.2001р.
5 Основнi види дiяльностi 58.19 – Iншi видавничої дiяльностi
6 Кiлькiсть простих iменних акцiй, шт. 4 896 081 шт.
7 Статутний капiтал 4 896 081 (Чотири мiльйони вiсiмсот дев’яносто шiсть тисяч вiсiмдесят одна)
Приватне акцiонерне товариство «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 « Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї « Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» шляхом перетворення Сумської обласної друкарнi у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку , передбаченому Указом Президента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю пiдприємств» ( iз змiнами i доповненнями), Закону України «Про господарськi товариства» вiд 19 вересня 1991 року № 1576-ХII ( iз змiнами i доповненнями), приведено у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» вiд 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України « Про холдинговi компанiї в Українi» вiд 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини.
Єдиним акцiонером Корпоративного пiдприємства, що володiє 100% акцiй Корпоративного пiдприємства є Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання « ( iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 21661711).
Пiдприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрацiї, має самостiйний баланс, в банкiвських установах вiдкрито рахунки, має печатку та кутовий штамп зi своїм найменуванням, знак для товарiв i послуг.
Перелiк фiнансових звiтiв якi пройшли аудиторську
перевiрку

ЗВIТ Перiоди (дати), включенi до звiту
Баланс На початок року станом на 01.01.2012 року та на кiнець року станом на 31.12.2012 року
Звiт про фiнансовi результати За поточний фiнансовий 2012 рiк наростаючим пiдсумком та зiставний перiод за рiк до дати звiтностi тобто 31.12.2012 р. безпосередньо попереднього фiнансового 2011 року
Звiт про рух грошових коштiв Наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий 2012 рiк до 31.12.2012 року iз порiвняльним звiтом за зiставний перiод за рiк до дати звiтностi безпосередньо попереднього фiнансового 2011 року
Звiт про власний капiтал Наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий 2012 рiк до 31.12.2012 року iз порiвняльним звiтом за зiставний перiод за рiк до дати звiтностi безпосередньо попереднього фiнансового 2011 року
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi За перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року

Масштабом аудиту передбачалося отримання необхiдної для формування незалежного професiйного судження незалежного аудитора достатньої кiлькостi свiдчень про наявнiсть i , одночасно, про вiдсутнiсть суттєвих вiдхилень мiж даними звiтностi пiдприємства i вимогами чинного законодавства по її складанню та розкриттю.
Аудитор провiв аудиторську перевiрку балансу Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» станом на 31 грудня 2012 року та фiнансових звiтiв за 2012 рiк.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки.
Вiдповiдно до умов договору податковий облiк не був об’єктом аудиту.
Аудитором проведена аудиторська перевiрка згiдно з вимогами до Законiв України “Про цiннi папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, “Про акцiонернi товариства”, “Про аудиторську дiяльнiсть”, Мiжнародних стандартiв аудиту «Надання впевненостi та етики» Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також зобов’язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок , зроблених управлiнським персоналом, та загального надання фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi.
При перевiрцi вибiрково перевiрялися аналiтичнi та синтетичнi регiстри бухгалтерського облiку господарської дiяльностi пiдприємства за 2012 рiк.

Висновок
Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Консул-Аудит» (надалi – Аудитор), код ЄДРПОУ №31059761, рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.05.2001р № 101 включено в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2605 (свiдоцтво продовжено до 26.05.2016р. Рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 травня 2011 р. № 231/3), згiдно з договором №18.04 вiд 18 квiтня 2013 року, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя», що включають Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, оскiльки ця дата передувала призначенню аудитором Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя». Через характер облiкових записiв товариства аудитор не має змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть необоротних активiв, запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Аудитору не вдалося отримати зовнiшнє пiдтвердження факту наявностi у пiдприємства чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, яка вiдображена в балансi в розмiрi 74 тис.грн., кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в розмiрi 102 тис. грн. Створення резерву сумнiвних боргiв пiдприємство не проводило.
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для формування умовно-позитивного висновку.
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження кiлькостi необоротних активiв, запасiв, чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, кредиторської заборгованостi за iншими довгостроковими зобов’язаннями, кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, представленi до перевiрки фiнансовi звiти Приватного акцiонерного товариства « Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» за 2012 рiк представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2012 року, а також результати його господарської дiяльностi й рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 31.12.2012 року, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Розкриття iнформацiї за видами активiв

Пiдприємством видано наказ “Про облiкову полiтику на 2012 рiк” № 5-од вiд 04.01.2011 року, але передбаченi наказом принципи не в достатнiй мiрi вiдповiдають вимогам дiючих П(С)БО.
Бухгалтерський облiк, в основному вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 р. за №291, але є певнi порушення , якi мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть .
Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi за 2012 рiк була складена на пiдставi:
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №391/3684;
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №396/3689;
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 «Звiт про фiнансовi результати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №397/3690;
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 «Звiт про рух грошових коштiв», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №398/3691;
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 «Звiт про власний капiтал», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №399/3692.
Аудит необоротних активiв
На пiдприємствi об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв); реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що здiйснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобiв; суми ввiзного мита, суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству); витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв, витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв; iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв.
По даних бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 8 163 тис.грн., а саме:
- Будинки, споруди i передавальнi пристрої - 4121тис.грн.;
- Машини та обладнання – 3715 тис.грн.;
- Транспортнi засоби – 131 тис.грн.;
- Iншi основнi засоби – 165 тис.грн.;
- Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 31 тис.грн.
Для облiку зносу основних засобiв ведеться рахунок №131, об’єктом зносу є вартiсть основних засобiв (окрiм вартостi землi i незавершених iнвестицiй). Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Пiдприємство нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснює по прямолiнiйному методу.
Станом на 31.12.2012 р. нарахований знос становить 5 767 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає 2 396 тис.грн.
Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 71 тис.грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 30 тис.грн.
Облiк основних фондiв, їх визнання та оцiнка проводиться пiдприємством в основному з дотриманням вимог ПСБО 7 “Основнi засоби”, проте є певнi порушення.
Об’єкти основних засобiв на дату балансу до рiвня справедливої вартостi пiдприємством не переоцiнювалися.
Аудитор висловлює невпевненiсть у достовiрнiй оцiнцi основних засобiв, оскiльки пiдтвердити їх залишкову вартiсть можливо лише за наявностi експертних висновкiв.
Iнвентаризацiя основних засобiв за звiтний перiод проводилась у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69.
Аудитор не може пiдтвердити справедливу вартiсть необоротних активiв.
Аудит оборотних активiв
Оцiнку вибуття запасiв пiдприємство здiйснює за методом перших за часом надходження (ФIФО) у вiдповiдностi до наказу «Про облiкову полiтику».
Накопичення iнформацiї про запаси та вiдображення операцiй по них проводиться згiдно з П(С)БО 9 “Запаси”, а саме вартiсть запасiв складається з цiни покупки, транспортно-заготiвельних витрат та iнших витрат якi пов’язанi з їх придбанням. Iнвентаризацiя запасiв проводилась перед складанням фiнансової звiтностi пiд час якої порушень не виявлено. Аудитор участi в iнвентаризацiї, у тому числi в якостi спостерiгача, не приймали.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2012 рiк становить 224 тис.грн.:
- сировина i матерiали – 48 тис.грн.;
- Паливо – 1 тис. грн.. ;
- Малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 49 тис.грн.;
- Запаснi частини – 3 тис.грн.;
- Готова продукцiя – 118 тис.грн.;
- Товари – 5 тис.грн.
Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi в основному вiдповiдає критерiям П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”.
Станом на 31.12.2012 року, за даними облiку, дебiторська заборгованiсть за товари , роботи , послуги склала 74 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 27 тис.грн., iншi оборотнi активи – 71 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством на протязi року не створювався.
Для облiку наявностi та руху грошових коштiв, згiдно Плану рахункiв на пiдприємствi ведуться активнi рахунки № 301 «Каса в нацiональнiй валютi», №311 «Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi», №312 «Поточнi рахунки в iноземнiй валютi». Станом на 31.12.2012 р., по даних облiку пiдприємства, грошових коштiв в нацiональнiй валютi рахується 58 тис.грн., в iноземнiй валютi – 2 тис.грн.
Iнформацiя про необоротнi та оборотнi активи пiдприємства, вiдображена в балансi (форма №1), вiдповiдає даним головної книги пiдприємства та даним аналiтичного облiку.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання

Зобов’язання на пiдприємствi визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.
Станом на 31.12.2012 р. сума кредиторської заборгованостi склала:
- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 1408 тис.грн.
- по статтi “Кредиторська заборгованiсть за товари ( роботи, послуги)” - 102 тис.грн.;
- «Поточнi зобов’язання за розрахунками»:
- З бюджетом – 11 тис. грн.;
- З одержаних авансiв – 51 тис.грн.;
- З оплати працi – 20 тис.грн.;
- Iншi поточнi зобов’язання – 526 тис.грн.
На пiдприємствi не формувалися забезпечення наступних витрат i платежiв.
За перiод, що пiдлягав перевiрцi пiдприємство не отримувало кредитiв банку. Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО 11 “Зобов’язання”, який затверджений наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 31.01.2000р. №20, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000р. №85/4306.
Iнформацiя про розмiр зобов’язань пiдприємства, вiдображена в балансi (форма №1), вiдповiдає даним головної книги пiдприємства та даним аналiтичного облiку.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Вiдповiдно до Плану рахункiв облiк власного капiталу пiдприємства ведеться на рахунку №40 «Статутний капiтал». Цей рахунок призначений для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв власного капiталу. На кiнець року статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» становить 4 896 081 (Чотири мiльйони вiсiмсот дев’яносто шiсть тисяч вiсiмдесят одна) гривня
На протязi року змiн в статутному капiталi не було. Заборгованостi по внесках до статутного капiталу у пiдприємства немає.
Iнформацiя про власний капiтал наводиться у Балансi (форма №1), Звiтi про власний капiтал (форма №4) та вiдповiдає даним оборотно-сальдової вiдомостi та даним аналiтичного облiку.
Iнформацiя про сплату товариством статутного капiталу
Розмiр статутного капiталу товариства визначений в статутi в розмiрi 4 896 081 ( Чотири мiльйони вiсiмсот дев’яносто шiсть тисяч вiсiмдесят одна )грн.00 коп.
Статутний капiтал сплачений повнiстю, у термiни встановленi законодавством.
Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України
Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства подiлено на 4 896 081 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. кожна.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
Для узагальнення iнформацiї про доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг на пiдприємствi ведуться рахунки класу 7 «Доходи i результати дiяльностi». Доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку та включаються до Звiту про фiнансовi результати форми №2 згiдно з принципом нарахування в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Склад доходiв на пiдприємствi визначається згiдно з П(С)БО 15 “Доходи” по видам дiяльностi.
Вiдповiдно до звiту «Про фiнансовi результати за 2012 рiк» розмiр доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 911 тис.грн., непрямi податки та iншi вирахування з доходу – 152 тис.грн.. Вiдповiдно чистий дохiд (виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 759 тис.грн. Облiк витрат виробництва та обiгу на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 “Витрати”. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить – 822 тис.грн., операцiйнi витрати – 1 277 тис.грн. в тому числi:
- матерiальнi затрати – 391 тис.грн.;
- витрати на оплату працi – 341 тис.грн.;
- вiдрахування на соцiальнi заходи – 122 тис.грн.;
- амортизацiя – 317 тис.грн.;
- iншi операцiйнi витрати – 106 тис.грн.
За 2012 рiк фiнансово-господарська дiяльнiсть товариства є збитковою розмiр збитку становить 256 тис.грн.
Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої в окремих параграфах висловлює думку
1.Згiдно з «Методичним рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року:
Чистi активи пiдприємства становлять:
2 963 тис.грн.- 2 118 тис.грн.=845 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша за розмiр статутного капiталу, отже пiдприємство пiдпадає пiд дiю положення статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України ( 435-15 ), зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
2. В процесi здiйснення аудиторських процедур щодо пiдтвердження фiнансової звiтностi аудитором була розглянута iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей з фiнансовою звiтнiстю, перевiреною аудитором (п. 6 МСА). В процесi аудиту не було виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, яка розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю
3. В процесi аудиту фiнансової звiтностi аудиторами було дослiджено питання щодо виконання значних правочинiв (10% та бiльше вартостi активiв) з метою встановлення їх вiдповiдностi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Ми пiдтверджуємо, що вищезгаданi правочини в Приватному акцiонерному товариствi «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» на протязi 2012 р. не мали мiсце.
4. В процесi аудиту фiнансової звiтностi акцiонерного товариства нами було оцiнено стан корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя». В результатi виявлено наступне:
- не iснує служби внутрiшнього аудиту, проте, її функцiї виконує ревiзiйна комiсiя.
- посада корпоративного секретаря –вiдсутня, чи хто виконує обов’язки
- в наявностi є Положення про загальнi збори акцiонерiв, про виконавчий орган (дирекцiю), про ревiзiйну комiсiю
На нашу думку, стан корпоративного управлiння характеризується як задовiльний.
5. В процесi проведення аудиту фiнансової звiтностi, виконувались процедури з метою iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (п.10 МСА 240). Цi процедури включали: обговорення аудиторською групою завдання, надання запитiв управлiнському персоналу, отримання розумiння нагляду, який здiйснюють тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, розгляд iншої iнформацiї, перевiрку, спостереження, повторне обчислення та аналiтичнi процедури.
6. В 2013 роцi вiдбулись наступнi змiни:
На пiдставi рiшення Акцiонера ПрАТ «Сумська обласна друкарня» (наказ Публiчного акцiонерного товариства «Державної акцiонерної компанiї «Українське видавничо-полiафiчне обєднання» вiд 05.02.13р. № 105а) ПрАТ «Сумська обласна друкарня» повiдомляє про змiни в складi наглядової ради:
- Вiдкликано члена наглядової ради ПрАТ «Сумська обласна друкарня» Саввiна Сергiя Сергiйовича;
- Вiдкликано члена наглядової ради ПрАТ «Сумська обласна друкарня» Маковiя Вiталiя Григоровича;
- Призначено члена наглядової ради ПрАТ «Сумська обласна друкарня» Хотенюка Олега Михайловича. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв;
- Призначено члена наглядової ради ПрАТ «Сумська обласна друкарня» Мельник Дмитра Сергiйовича. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.
На пiдставi рiшення Акцiонера ПрАТ «Сумська обласна друкарня» (наказ Публiчного акцiонерного товариства «Державної акцiонерної компанiї «Українське видавничо-полiафiчне обєднання» вiд 05.03.13р.) ПрАТ «Сумська обласна друкарня» повiдомляє про змiни в складi наглядової ради:
- Вiдкликано члена наглядової ради ПрАТ «Сумська обласна друкарня» Хотенюка Олега Михайловича ;
- Призначено члена наглядової ради ПрАТ «Сумська обласна друкарня» Мiнакову Лєлю Валерiївну. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.
На нашу думку, нами не було iдентифiковано чинники ризику, якi пов’язанi з мотивом або тиском, можливостями, ставленням або логiчним обґрунтуванням, що могли б призвести до суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Друкарська продукцiя.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв значного придбання , або вiдчуження активiв не було. Залучення будь-яких iнвестицiй не планується.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Для здiйснення своєї дiяльностi Товариство має будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, малоцiннi та швидкозношуванi передмети, iнструмент та iншi основнi засоби.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Низька платоспроможнiсть покупцiв готової продукцiї, невизначеннiсть окремих питань податкового законодавства, а також велика конкурентоспроможнiсть.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
По результатам перевiрок державними контролюючими органами товариство не порушувало законодавства, штрафнi санкцiї вiдсутнi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування господарської дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вiдсутнi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство планує збiльшення обсягiв виробництва, розширити асортимент готової продукцiї, для пiдвищення ефективностi дiяльностi планує реалiзацiю орендних послуг вiльних примiщень та лiквiдувати збиткову дiяльнiсть.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок Товариством не проводиться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Порушена справа про банкрутство на пiдставi ухвали господарського суду Сумської областi вiд 24.12.2009 року. На пiдставi ухвали господарського суду Сумської областi Справа № 19/5-09 вiд 05 червня 2012 року Розпорядником майна призначений Ткаченко Олександр Анатолiйович (Лiцензiя серiя АВ №498990 вiд 17.11.2009р., адреса: м.Харкiв, вул.Митрофанiвська, 31).
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Вiдсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8132.000 8132.000 0.000 0.000 8132.000 8132.000
будівлі та споруди 4121.000 4121.000 0.000 0.000 4121.000 4121.000
машини та обладнання 3715.000 3715.000 0.000 0.000 3715.000 3715.000
транспортні засоби 131.000 131.000 0.000 0.000 131.000 131.000
інші 165.000 165.000 0.000 0.000 165.000 165.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 8132.000 8132.000 0.000 0.000 8132.000 8132.000
Опис Основнi засоби вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок,якi було проведено за рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України, починаючи з 1992 року. Основнi засоби щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, тимчасове не використовуються (консервацiя), вилучених з облiку для продажу не значиться. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством. Нарахування амортизацiя проводиться прямолiнiйним методом за єдиними встановленими державою нормами. Витрати на проведення поточних та капiтальних ремонтiв на протязi року вiдносились на витрати операцiйної дiяльностi. На малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi знаходятьсяв експлуатацiї нараховувався взнос в розмiрi 100%
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 845.000 1101.000
Статутний капітал (тис. грн.) 4896.000 4896.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4896.000 4896.000
Опис Чистi активи товариства меншi за величину статутного капiталу.
Висновок Вимоги чинного законодавства не витримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 11 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2107 X X
Усього зобов'язань X 2118 X X
Опис: Поточнi зобов'язання iстотно не змiнилися з попереднiм перiодом.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Полiграфiчна продукцiя вiдсутня 759.00 100.00 вiдсутня 759.00 100.00
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 31.00
2 Витрати на оплату працi 27.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 10.00
4 Амортизацiя 24.00
5 Iншi операцiйнi витрати 8.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ 5910136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 120
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.22.0
Середня кількість працівників 12
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 40030, м.Суми, вул.Кiрова, 215
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 71 71
- первісна вартість 011 71 71
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 30 30
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 2711 2396
- первісна вартість 031 8161 8163
- знос 032 ( 5450 ) ( 5767 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 6 6
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 2818 2503
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 92 101
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 121 118
Товари 140 6 5
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 62 74
- первісна вартість 161 62 74
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 4
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 18 27
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 42 58
- у т.ч. в касі 231 1 1
- в іноземній валюті 240 2 2
Інші оборотні активи 250 68 71
Усього за розділом II 260 411 460
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 3229 2963
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4896 4896
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3795 -4051
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 1101 845
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 1408 1408
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 103 102
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 36 51
- з бюджетом 550 17 11
- з позабюджетних платежів 560 1 0
- зі страхування 570 5 0
- з оплати праці 580 25 20
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 11 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 533 526
Усього за розділом IV 620 2128 2118
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3229 2963
Примітки Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю на початок звiтного перiоду складають 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн..Оосновнi засоби на початок звiтного перiоду складають залишкова вартiсть 2711 тис.грн., первiсна вартiсть - 8161 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 2396 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складає 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн.. Оборотнi активи Товариства складають на початок звiтного перiоду 411 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 460 тис.грн.. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4 тис.грн.. Iнша поточна заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 18 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 27 тис.грн.. Статутницй фонд Товариства на початок звiтного перiоду складає 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4896 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок звiтного перiоду складає 103 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 102 тис.грн.. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 17 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 11 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ 5910136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 120
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.22.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 911 1100
Податок на додану вартість 015 152 182
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 759 918
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 822 ) ( 951 )
Валовий:
- прибуток 050 0 445
- збиток 055 ( 63 ) ( 033 )
Інші операційні доходи 060 265 288
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 410 ) ( 505 )
Витрати на збут 080 ( 3 ) ( 50 )
Інші операційні витрати 090 ( 45 ) ( 88 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 256 ) ( 388 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 25
- збиток 175 ( 256 ) ( 388 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 25
- збиток 195 ( 256 ) ( 388 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 256 ) ( 388 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 391 353
Витрати на оплату праці 240 341 522
Відрахування на соціальні заходи 250 122 215
Амортизація 260 317 306
Інші операційни витрати 270 106 177
Разом 280 1277 1573
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4896081.00000000 4896081.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 4896081.00000000 4896081.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод 1100 тис.грн., за звiтний перiод - 911 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод складає 951 тис.грн., за звiтний перiод - 822 тис.грн.. Чистий дохiд , виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 918 тис.грн., за звiтний перiод - 759 тис.грн.. Збиток вiд звичайної дiяльностi за попереднiй перiод складає 388 тис.грн., за звiтний перiод збиток - 256 тис.грн.. Чистий збиток за попереднiй перiод складає 388 тис.грн., чистий збиток за звiтний перiод - 256 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2011 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ 5910136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 120
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.22.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 842 1140
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 76 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 315 344
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 516 ) ( 386 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 283 ) ( 430 )
Витрат на відрядження 110 ( 1 ) ( 4 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 135 ) ( 169 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 4 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 184 ) ( 315 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 94 ) ( 167 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 4 ) ( 14 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 16 -5
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 16 -5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 1 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -1
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -1
Чистий рух коштів за звітній період 400 16 -6
Залишок коштів на початок року 410 44 50
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 60 44
Примітки Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi; Надходження за звiтний перiод складає : реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 842тис.грн., iншi надходження - 315 тис.грн.;Витрачання на оплату за звiтний перiод складає: товарiв ( робiт, послуг) - 516 тис.грн., працiвникам - 283 тис.грн., витрати на вiдрядження - 1 тис.грн., зобов'язань з податку на додану вартiсть 135 тис.грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи - 184 тис.грн., зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 94 тис.грн., iншi витрачання - 4 тис.грн., чистий рух коштiв до надзвичайних подiй 16 тис.грн., чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 16 тис.грн.. Чистий рух коштiв за звiтний перiод 16 тис.грн.. Залишок коштiв на початок року складає 44 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року - 60 тис.грн.
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ 5910136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 120
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.22.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 4896 0 0 0 0 -3795 0 0 1101
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 4896 0 0 0 0 -3795 0 0 1101
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -256 0 0 -256
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -256 0 0 -256
Залишок на кінець року 300 4896 0 0 0 0 -4051 0 0 845
Примітки Залишок на початок року складає: статутний капiтал - 4896 тис.грн., нерозподiлений прибуток - ( 3795)тис.грн.. Скоригований залишок на початок року складає: статутний капiтал - 4896 тис.грн., нерозподiлений прибуток - (3795) тис . грн.. Чистий збиток за звiтний перiод складає 256 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер Не передбачено

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 4121 1890 0 0 0 0 0 86 0 0 0 4121 1976 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 3715 3266 0 0 0 0 0 218 0 0 0 3715 3484 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 131 128 0 0 0 0 0 3 0 0 0 131 131 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 165 151 0 0 0 0 0 8 0 0 0 165 159 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 29 15 2 0 0 0 0 2 0 0 0 31 17 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 8161 5450 2 0 0 0 0 317 0 0 0 8163 5767 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 30
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 2 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 2 30
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 6 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 6 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 263 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 2 45
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 1
Поточний рахунок у банку 650 59
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 60
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 48 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 1 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 3 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 49 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 118 0 0
Товари 910 5 0 0
Разом 920 224 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 74 65 0 9
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 27 11 0 48
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 317
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер не передбачено

Інформація щодо аудиторського висновку

Основнi вiдомостi про аудитора
1 Повне найменування Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Консул-Аудит»
2 Код ЄДРПОУ 31059761
3 Мiсцезнаходження 33024,Україна, м.Рiвне,вул..Кавказька,9а
4 Дата державної реєстрацiї 20.07.2000р.Виконавчим комiтетом Рiвненської мiської Ради № 16081200000000546
5 Основнi види дiяльностi - 69.20 – Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.
6 Сертифiкат аудитора Серiя А№ 004253 вiд 15.06.2000р.
7 Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм Рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.05.2001р № 101 включено в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2605 (свiдоцтво продовжено до 26.05.2016р. Рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 травня 2011 р. № 231/3)
8 Дата i номер договору №18.04 вiд 18 квiтня 2013 року
9 Перевiрка розпочата 18 квiтня 2013 року
10 Перевiрка закiнчена 26 квiтня 2013 року
Висновок
Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Консул-Аудит» (надалi – Аудитор), код ЄДРПОУ №31059761, рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.05.2001р № 101 включено в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2605 (свiдоцтво продовжено до 26.05.2016р. Рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 травня 2011 р. № 231/3), згiдно з договором №18.04 вiд 18 квiтня 2013 року, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя», що включають Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, оскiльки ця дата передувала призначенню аудитором Приватного акцiонерного товариства «Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя». Через характер облiкових записiв товариства аудитор не має змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть необоротних активiв, запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Аудитору не вдалося отримати зовнiшнє пiдтвердження факту наявностi у пiдприємства чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, яка вiдображена в балансi в розмiрi 74 тис.грн., кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в розмiрi 102 тис. грн. Створення резерву сумнiвних боргiв пiдприємство не проводило.
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для формування умовно-позитивного висновку.
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження кiлькостi необоротних активiв, запасiв, чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, кредиторської заборгованостi за iншими довгостроковими зобов’язаннями, кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, представленi до перевiрки фiнансовi звiти Приватного акцiонерного товариства « Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» за 2012 рiк представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2012 року, а також результати його господарської дiяльностi й рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 31.12.2012 року, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.