Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Стулень Iрина Валентинiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Сімейне підприємство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02468606
1.4. Місцезнаходження емітента
40030, м.Суми, Кiрова, 215
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0542) 663540 (0542) 663540
1.6. Електронна поштова адреса емітента
irinasod@ mail.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у 0 №0  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.sod.sumy.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "Сумськао обласна друкарня"
3.1.3. Організаційно-правова форма Сімейне підприємство
3.1.4. Поштовий індекс 40030
3.1.5. Область, район немає
3.1.6. Населений пункт м.Суми
3.1.7. Вулиця, будинок Кiрова, 215
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 184649
3.2.2. Дата державної реєстрації 06.12.2001
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИМ КОМIТЕТОМ СУМСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 4896081.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 4896081.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Сумська фiлiя Публiчне акцiонерне товариство "Брокбiзнесбанк"
3.3.2. МФО банку 337922
3.3.3. Поточний рахунок 260080302201
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 0
3.3.5. МФО банку 0
3.3.6. Поточний рахунок 0
3.4. Основні види діяльності
22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
22.12.0 Видання газет
52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'є 21661711 01001Українам.КиївПрорiзна, 2 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 25 чоловiк. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 чоловiка. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 чоловiк. Фонд оплати працi - 521 тис.грн. Кадрова програма на пiдприємствi вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада Член спостережної оади
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Маковiй Вiталiй Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1983
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Фiрма "ЕРIДАН", заступник начальника кошторисно-договiрного вiддiлу.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та об'вязки обумовленi Положенням про наглядову раду товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi не володiє.Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
6.1.1. Посада Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Старчевiч Тетяна Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ Подiльським РУГУ УМВС України у м.Києвi
6.1.4. Рік народження** 1976
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ Укркнига", головний менеджер.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про наглядову раду, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради.Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
6.1.1. Посада Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саввiн Сергiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН Шевченкiвським РУ ГУ МВС України
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу ДПА України.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про наглядову раду, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради.Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
6.1.1. Посада Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стулень Iрина Валентинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 13.01.2000 КовпакiвськимРВ СМУ УМВС України у м.Суми
6.1.4. Рік народження** 1975
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Сумська обласна друкарня" корпоративне пiцдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", виконуючий обов'язки голови правлiння.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Без довiреностей представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi правочиннi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Керує роботою правлiння, забезпечує нормальну роботу Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю правлiння, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових його засiдань. Пiдтримує постiй нi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.Несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур , пов'язаних iз режимом безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань правлiнь, а також за забезпечення захисту та збереження конфеденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiстить у протоколах та матерiалах засiдань правлiння. Звiтує перед наглядовою радою та загальними зборами про дiяльнiсть правлiння. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року.Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
6.1.1. Посада Заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ляшенко Антонiна Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МВ 10.09.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", начальник вiддiлу кадрiв.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
6.1.1. Посада Заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сiтенко Iгор Георгiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" , начальник адмiнiстративно- господарського вiддiлу.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.
6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рябко Iрина Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 22.03.1999 Сумським РВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** Середньоспецiальне
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПРАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", бухгалтер.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Виконує питання дорученi директором товариства ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання мiсячної, квартальної та рiчної фiнансової, податкової та статистичної звiтностi Товариства, а також звiтностi встановленої для внутрiшнього користування. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. Призначена з 21.11.2011 року (наказ № 38-ОД).
6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
6.1.4. Рік народження** 1983
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства.Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю комiсiї: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових її засiдань. Здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв, спостережної ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв. Доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Серебрянський Святослав Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 24.02.2007 Подiльським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДАК "Укрвидавполiграфiя", головний спецiалiст вiддiлу з питань iнформацiйної полiтики .
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та об'вязки обумовленi Положенням про наглядову раду товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi не володiє. Звiльнений на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запольська Наталiя Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 13.11.1997 Галицьким РУ ГУ МВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДАК "Укрвидавполiграфiя", заступник начальника юридичного управлiння - начальник вiддiлу договiрно- правової роботи.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та об'вязки обумовленi Положенням про наглядову раду товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi не володiє. Звiльнена на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 18.04.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ " Укрiнвестсинтез", начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних за'язкiв.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та об'вязки обумовленi Положенням про наглядову раду товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi не володiє Звiльнена на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року.
6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваленко Свiтлана Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МВ 24.11.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Кредитна спiлка "Лiга", головний бухгалтер.
6.1.8. Опис Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Виконує питання дорученi директором товариства ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання мiсячної, квартальної та рiчної фiнансової, податкової та статистичної звiтностi Товариства, а також звiтностi встановленої для внутрiшнього користування. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. Звiльнена з 18.11.2011 року (наказ № 25-К).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Член наглядової ради Маковiй Вiталiй Григорович АВ 21.08.2001 Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна МЕ 27.05.2003 Подiльським РУ ГУ УМВС України у м.Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Саввiн Сергiй Сергiйович СН 05.12.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова правлiння Стулень Iрина Валентинiвна МА 13.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України у м.Суми 0 0.00000000000 0 0 0 0
Заступник голови правлiння Ляшенко Антонiна Борисiвна МВ 10.09.2002 зарiчним ВМ СМВ УМВС України 0 0.00000000000 0 0 0 0
Заступник голови правлiння Сiтенко Iгор Георгiйович МА 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Головний бухгалтер Рябко Iрина Олександрiвна МА 22.03.1999 Сумським РВ УМВС України в Сумськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна МЕ Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Серебрянський Святослав Миколайович МЕ 24.02.2007 Подiльським РУ ГУ МВС України 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Запольська Наталiя Миколаївна КА 13.11.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Денисюк Наталiя Миколаївна СО 18.04.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Головний бухгалтер Коваленко Свiтлана Володимирiвна МВ 21.11.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" 21661711 03057 м.Київ Довженка, 3 30.11.2003 4896081 100.00000000000 4896081 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2011
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис 1. Затвердження результатiв дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 2. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства. 3. Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. 5. Внесення змiн до Статуту Товариства. 6. Про передачу в оренду майна Товариства. 7. Про укладання Товариством правочинiв. 8. Про списання майна Товариства. 9. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. 10. Вiдкликання (звiльнення ) i утворення ревiзiйної комiсiї (ревiзора) товариства. 11. Затвердження фiнансового плану Товариства на 2012 рiк.
 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001м.КиївБ.Грiнчека, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)279-60-51
Факс (044)279-60-51
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011року.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.11.2010 92/18/1/10 Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000117121 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 1.000 4896081 4896081.000 100.000000000000
Опис Iнформацiя вiдсутня.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня " корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" ( далi за текстом - Корпоративне пiдприємство) утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Сумської обласної друкарнi у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 " Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями), Закону України " Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 1576-XII ( iз змiнами i доповненнями ), приведено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України "Про холдинговi компанiї в Укараїнi" вiд 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство має виробничу дiльницi, магазин.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2011 року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) У ПРАТ "Сумська обласна друкарня" бухгалтерський облiк ведеться згiдно з нацiональними стандартами України, розроблене Положення про облiкову полiтику товариства з вимогами закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " № 996-XIV ВIД 16.07.99. На пiдприємсвi передбачено журнально-ордерну форму ведення бухгалтерськогооблiку. Бухгалтерський облiк автоматизовано.
Текст аудиторського висновку Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Консул-Аудит" (надалi-аудитор), код ЄДРПОУ №31059761, згiдно з договором №28.03 вiд 28 березня 2012 року, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства "Сумська обласна друкарня", що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року., Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Аудитором проведена аудиторська перевiрка згiдно з вимогами до Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про господарськi товариства", "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту "Надання впевненостi та етики" Мiжнародної федерецiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в України. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також зоюов'язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi, що фiнансовiзвiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдстаiв судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, ане з метою висловлення думки щодоефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального надання фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентарiзацiї перед складанням рiчної фiнансової звiтностi , оскiльки ця дата передувала призначенню аудитором Приватного акцiонерного товариства "Сумська обласна друкарня". Через характер облiкових записiв товариства аудитор тне має змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть необоротних активiв, запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Аудитору не вдалося отримати зовнiшнє пiдтвердження факту наявностi у пiдприємства чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, яка вiдображена в балансi в розмiрi 62 тис.грн., кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в розмiрi 103 тис.грн. Створення резерву сумнiвних боргiв пiдприємство не проводило. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для формування умовно-позитивного висновку. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження кiлькостi необоротних активiв, запасiв, чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, кредиторської заборгованостi за iншими довгостроковими зобов'язаннями, кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, представленi до перевiрки фiнансовi звiти ПрАТ "Сумська обласна друкарня"за 2011 рiк представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2011 року, а також результати його господарської дiяльностi й рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 31.12.2011 року, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ Пiдприємством видано наказ "Про облiкову полiтику на 2011рiк" №1 вiд 05.01.2011 року, але передбаченi наказом принципи не в достатнiй мiрi вiдповiдають вимогам дiючих П(С)БО. Бухгалтерський облiк , в основному вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємства i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999р. за №291, але є певнi порушення, якi мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть. Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi за 2011 рiк була складена на пiдставi: - Положень (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi ", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №391/3684; - Положень (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №397/3690; - Положень (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №398/3691; - Положень (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №398/3691; - Положень (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №399/3692; АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВIВ На пiдприємствi об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв); реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що здiйснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; суми ввiзного мита, суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству);витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв, витрати на транспортування , установку, монтаж, налагодження основних засобiв; iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. По даних бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить 8161 тис.грн., а саме: - Будинки споруди i передавальнi пристрої - 4121 тис.грн.; - Машини та обладнання - 3714 тис.грн.; - Транспортнi засоби - 131 тис.грн.; - Iнструменти, прилади, iнвентар (медлi); - Iншi основнi засоби - 164 тис.грн.; - Iншi необоротнi матерiальнi активи - 2 тис.грн. Для облiку зносу основних засобiв ведеться рахунок №131, об'єктом зносу є вартiсть основних засобiв (окрiм вартостi землi i незавершених iнвестицiй). Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. пiдприємство нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснює по прямолiнiйному методу. Станом на 31.12.2011р. нарахований знос становить 5450 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає 2711 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 71 тис.грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 30 тис.грн. Облiк основних фондiв , їх визнання та оцiнка проводиться пiдприємством в основному з дотриманням вимог ПСБО 7 "Основнi засоби", проте є певнi порушення. Об'єкти основних засобiв на дату балансу до рiвня справедливої вартостi пiдприємством не переоцiнювалися. Аудитор висловлює невпевненiсть у достовiрнiй оцiнцi основних засобiв, оскiльки пiдтвердити їх залишкову вартiсть можливо лише за наявностi експертних висновкiв. Iнвентарiзацiя основних засобiв за звiтний перiод проводилась у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї з iнвентарiзацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69. Аудитор не може пiдтвердити справедливу вартiсть необоротних активiв АУДИТ ОБОРОТНИХ АКТИВIВ Оцiнку вибуття запасiв пiдприємство здiйснює методом перших за часом надходження (ФIФО) у вiдповiдностi до наказу "Про облiкову полiтику". Накопичення iнформацiї про запаси та вiдображення операцiй по них проводиться згiдно з П(С)БО 9 "Запаси", а саме вартiсть запасiв складається з цiни покупки, транспортно-заготiвельних витрат та iнших витрат якi пов'язанi з їх придбанням. Iнвентарiзацiя запасiв проводилась перед складанням фiнансової звiтностi пiд час якої порушень не виявлено. Аудитор участi в iнвентаризацiї, у тому числi в якостi спостерiгача, не приймали. Вартiсть запасiв станом на 31.12.2011рiк становить 219 тис.грн.: - Сировина i матерiали - 40 тис.грн.; - Будiвельнi матерiали - 3 тис.грн.; - Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 49 тис.грн.; - Готова продукцiя - 121 тис.грн.; - Товари - 6 тис.грн. Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi в основному вiдповiдає критерiям П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Станом на 31.12.2011 року, за даними облiку, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 62 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 18 тис.грн., iншi оборотнi активи - 68 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством на протязi року не створювався. Для облiку наявностi та руху грошових коштiв, згiдно Плану рахункiв на пiдприємствi ведуться активнi рахунки №301 "Каса в нацiональнiй валютi", №311 "Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi", №312 "Поточнi рахунки в iноземнiй валютi". Станом на 31.12.2011р., по даних облiку пiдприємства, грошових коштiв в нацiональнiй валютi рахується 42тис.грн., в iноземнiй валютi - 2 тис.грн. Iнформацiя про необоротнi та оборотнi активи пiдприємства, вiдображенi в балансi (форма №1), вiдповiдає даним головної книги пiдприємства та даним аналiтичного облiку. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Зобов'язання на пiдприємствi визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Станом на 31.12.2011 р. сума кредиторської заборгованостi склала: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 1408 тис.грн.; - по статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги)" - 103 тис.грн.; - "Поточнi зобов' язання за розрахунками": - З бюджетом 17 тис.грн.; - З одержаних авансiв - 36 тис.грн.; - З позабюджетних платежiв - 1 тис.грн.; - Зi страхування - 5 тис.грн.; - З оплати працi - 25 тис.грн.; - Iншi поточнi зобов'язання - 533 тис.грн. На пiдприємствi не формувалися забезпечення наступних витрат i платежiв. За перiод, що пiдлягав перевiрцi пiдприємство не отримувало кредитiв банку. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО 11 " Зобов' язання", який затверджений наказом Мiнiстерством фiнансiв україни вiд 31.01.2000р. №20, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000р. №85/4306. Iнформацiя про розмiр зобов' язань пiдприємства, вiдображена в балансi (форма №1), вiдповiдає даним головної книги пiдприємства та даним аналiтичного облiку. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Вiдповiдно до Плану рахункiв облiк власного капiталу пiдприємства ведеться на рахунку №40 "Статутний капiтал". Цей рахунок призначений для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв власного капiталу. На кiнець року статутний капiтал ПрАТ "Сумська обласна друкарня" становить 4896081 гривня. На протязi року змiн в статутному капiталi не було. Заборгованостi по внесках до статутного капiталу у пiдприємства немає. Iнформацiя про власний капiтал наводиться у Балансi (форма №1), Звiтi про власний капiтал (форма №4) та вiдповiдає даним оборотно-сальдової вiдомостi та даним аналiтичного облiку. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА Згiдно з "Методичним рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд17.11.2004 року: Чистi активи пiдприємства становлять: 3229 тис.грн. - 2128 тис.грн.=1101 тис.грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша за розмiр статутного капiталу, отже пiдприємство пiдпадає пiд дiю положення статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України (435-15), зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". IНФОРМАЦIЯ ПРО СПЛАТУ ТОВАРИСТВОМ СТАТУТНОГО ФОНДУ Розмiр статутного фонду товариства визначений в статутi в розмiрi 4896081 грн.00 коп. Статутний фонд сплачений повнiстю, у термiни встановленi законодавством. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ВIДПОВIДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Статутний фонд Приватного акцiонерного товариства подiлено на 4896081 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. кожна. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ Для узагальнення iнформацiї про доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, послуг на пiдприємствi ведуться рахунки класу 7 "Доходи i результати дiяльностi". Доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку та включаються до Звiту про фiнансовi результати форми №2 згiдно з принципом нарахування в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Склад доходiв на пiдприємствi визначається згiдно з П(С)БО 15 "Доходи" по видам дiяльностi. Вiдповiдно до звiту "Про фiнансовi результати за 2011 рiк" розмiр доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 1100 тис.грн., непрямi податки та iншi вирахування з доходу - 182 тис.грн.. Вiдповiдно чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 918 тис.грн. Облiк витрат Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить - 951 тис.грн., операцiйнi витрати - 1573 тис.грн. в тому числi: - матерiальнi витрати - 353 тис.грн.; - витрати на оплату працi - 522 тис.грн.; - вiдрахування на соцiальнi заходи - 215 тис.грн.; - амортизацiя - 306 тис.грн.; - iншi операцiйнi витрати - 177 тис.грн.цiнних За 2011 рiк фiнансово-господарська дiяльнiсть товаритва є збитковою розмiр збитку становить 388 тис.грн. В товариствi на протязi звiтного року не вiдбувалися дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст..41 України "Про цiннi папери таф ондовий ринок
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Друкарська продукцiя.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв значного придбання , або вiдчуження активiв не було. Залучення будь-яких iнвестицiй не планується.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Для здiйснення своєї дiяльностi Товариство має будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, малоцiннi та швидкозношуванi передмети, iнструмент та iншi основнi засоби.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Низька платоспроможнiсть покупцiв готової продукцiї, невизначеннiсть окремих питань податкового законодавства, а також велика конкурентоспроможнiсть.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства По результатам перевiрок державними контролюючими органами товариством повиннi сплатитися штрафнi санкцiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування господарської дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Вiдсутнi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдприємство планує збiльшення обсягiв виробництва, розширит асортимент готової продукцiї та лiквiдувати збиткову дiяльнiсть.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень та розробок Товариством не проводиться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Порушена справа про банкрутство на пiдставi ухвали господарського суду Сумської областi вiд 24.12.2009 року.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вiдсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8132.000 8132.000 0.000 0.000 8132.000 8132.000
будівлі та споруди 4121.000 4121.000 0.000 0.000 4121.000 4121.000
машини та обладнання 3715.000 3715.000 0.000 0.000 3715.000 3715.000
транспортні засоби 131.000 131.000 0.000 0.000 131.000 131.000
інші 165.000 165.000 0.000 0.000 165.000 165.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 8132.000 8132.000 0.000 0.000 8132.000 8132.000
Опис Основнi засоби вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок,якi було проведено за рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України, починаючи з 1992 року. Основнi засоби щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, тимчасове не використовуються (консервацiя), вилучених з облiку для продажу не значиться. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством. Нарахування амортизацiя проводиться прямолiнiйним методом за єдиними встановленими державою нормами. Витрати на проведення поточних та капiтальних ремонтiв на протязi року вiдносились на витрати операцiйної дiяльностi. На малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi знаходятьсяв експлуатацiї нараховувався взнос в розмiрi 100%

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1101.000 1489.000
Статутний капітал (тис. грн.) 4896.000 4896.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4896.000 4896.000
Опис Чистi активи товариства меншi за величину статутного капiталу.
Висновок Вимоги чинного законодавства не витримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 17.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 2111.000 X X
Усього зобов'язань X 2128.000 X X
Опис: Поточнi зобов'язання iстотно не змiнилися з попереднiм перiодом.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Полiграфiчна продукцiя вiдсутня 918.00 100.00 вiдсутня 918.00 100.00

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 22.00
2 Витрати на оплату працi 33.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 14.00
4 Амортизацiя 20.00
5 Iншi операцiйнi витрати 11.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління


Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02468606
Територія за КОАТУУ 5910136300
Організаційно-правова форма господарювання Сімейне підприємство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.22.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 40030, м.Суми, вул.Кiрова, 215
Середня кількість працівників 25
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 70 71
- первісна вартість 011 70 71
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 30 30
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 3014 2711
- первісна вартість 031 8158 8161
- знос 032 ( 5144 ) ( 5450 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 6 6
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 3120 2818
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 104 92
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 129 121
Товари 140 32 6
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 134 62
- первісна вартість 161 134 62
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 46 18
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 48 42
- у т.ч. в касі 231 1 1
- в іноземній валюті 240 2 2
Інші оборотні активи 250 71 68
Усього за розділом II 260 566 411
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 3686 3229
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4896 4896
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3407 -3795
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 1489 1101
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 1408 1408
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 106 103
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 39 36
- з бюджетом 550 25 17
- з позабюджетних платежів 560 0 1
- зі страхування 570 40 5
- з оплати праці 580 28 25
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 11 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 540 533
Усього за розділом IV 620 2197 2128
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3686 3229
Примітки Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю на початок звiтного перiоду складають 70 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн..Оосновнi засоби на початок звiтного перiоду складають залишкова вартiсть 3014тис.грне., первiсна вартiсть - 8158 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 2711 тис.грн., первiсна вартiсть - 8161 тис.грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складає 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн.. Оборотнi активи Товариства складають на початок звiтного перiоду 566 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 411 тис.грн.. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 0 тис.грн.. Iнша поточна заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 46 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 18 тис.грн.. Статутницй фонд Товариства на початок звiтного перiоду складає 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4896 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок звiтного перiоду складає 106 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 103 тис.грн.. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 25 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 17 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер Рябко Iрина Олександрiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1100 2084
Податок на додану вартість 015 182 330
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 918 1754
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 951 ) ( 1309 )
Валовий:
- прибуток 050 0 445
- збиток 055 ( 33 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 288 263
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 505 ) ( 481 )
Витрати на збут 080 ( 50 ) ( 66 )
Інші операційні витрати 090 ( 88 ) ( 136 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 25
- збиток 105 ( 388 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 25
- збиток 175 ( 388 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 25
- збиток 195 ( 388 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 25
- збиток 225 ( 388 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 353 564
Витрати на оплату праці 240 522 584
Відрахування на соціальні заходи 250 215 225
Амортизація 260 306 267
Інші операційни витрати 270 177 321
Разом 280 1573 1961
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4896081.00000000 4896081.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 4896081.00000000 4896081.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод 2084 тис.грн., за звiтний перiод - 1100 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод складає 1309 тис.грн., за звiтний перiод - 951 тис.грн.. Чистий дохiд , виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 1754 тис.грн., за звiтний перiод - 918 тис.грн.. Прибуток вiд звичайної дiяльностi за попереднiй перiод складає 25 тис.грн., за звiтний перiод збиток - 388 тис.грн.. Чистий прибуток за попереднiй перiод складає 25 тис.грн., чистий збиток за звiтний перiод - 388 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер Рябко Iрина Олександрiвна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1140 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 344 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 386 ) ( 0 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 430 ) ( 0 )
Витрат на відрядження 110 ( 4 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 169 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 4 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 315 ) ( 0 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 167 ) ( 0 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 14 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -5 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -5 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 1 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -6 0
Залишок коштів на початок року 410 50 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 44 0
Примітки Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi; Надходження за звiтний перiод складає : реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1140тис.грн., iншi надходження - 344 тис.грн.;Витрачання на оплату за звiтний перiод складає: товарiв ( робiт, послуг) - 386 тис.грн., працiвникам - 430 тис.грн., витрати на вiдрядження - 4 тис.грн., зобов'язань з податку на додану вартiсть 169 тис.грн., зобов'язань з податку на прибуток 4 тис.грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи - 315 тис.грн., зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 167 тис.грн., iншi витрачання - 14 тис.грн., чистий рух коштiв до надзвичайних подiй - 5 тис.грн., чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - 5 тис.грн.. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi: сплаченi дивiденди - 1 тис.грн., чистий рух коштiв до надзвичайних подiй - 1 тис.грн., чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 1 тис.грн., чистий рух коштiв за звiтний перiод - 6 тис.грн.. Залишок коштiв на початок року складає 50тис.грн., залишок коштiв на кiнець року - 44 тис.грн.
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер Рябко Iрина Олександрiвна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 4896 0 0 0 0 -3407 0 0 1489
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 4896 0 0 0 0 -3407 0 0 1489
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -388 0 0 -388
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -388 0 0 -388
Залишок на кінець року 300 4896 0 0 0 0 -3795 0 0 1101
Примітки Залишок на початок року складає: статутний капiтал - 4896 тис.грн., нерозподiлений прибуток - ( 3407 )тис.грн.. Скоригований залишок на початок року складає: статутний капiтал - 4896 тис.грн., нерозподiлений прибуток - (3407) тис . грн.. Чистий збиток за звiтний перiод складає 388 тис.грн..
Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер Рябко Iрина Олександрiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Разом 080 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 4121 1797 0 0 0 0 0 93 0 0 0 4121 1890 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 3712 3069 2 0 0 0 0 197 0 0 0 3714 3266 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 131 123 0 0 0 0 0 5 0 0 0 131 128 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 29 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 15 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 164 140 0 0 0 0 0 11 0 0 0 164 151 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Разом 260 8158 5144 2 0 0 0 0 306 0 0 0 8160 5450 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2 30
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 2 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 4 30
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 6 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 6 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 284 48
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 4 3
Штрафи, пені, неустойки 470 0 2
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 35
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 1
Поточний рахунок у банку 650 43
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 44
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 40 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 3 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 49 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 121 0 0
Товари 910 6 0 0
Разом 920 219 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 62 48 6 8
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 18 3 7 8
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 31
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 4
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 306
Використано за рік - усього 1310 4
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 2
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 2
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Стулень Iрина Валентинiвна
Головний бухгалтер Рябко Iрина Олександрiвна